پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (4), شماره (1), سال (2014-6) , صفحات (47-72)

عنوان : ( تحلیل و مقایسه فهرست سرعنوان‌های موضوعی فارسی با فهرست سرعنوان‌های موضوعی کنگره از منظر ویژگی‌های ساختار زبانی و شبکه معنایی )

نویسندگان: عاطفه شریف , محمدرضا داورپناه , اعظم صنعت جو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فهرست سرعنوان‌‌های موضوعی فارسی به منزله ابزاری استاندارد و ملی جهت بازنمایی موضوعی کتاب‌‌های فارسی از سوی کتابخانه ملی ایران و سایر کتابخانه‌‌ها در ایران مورد استفاده قرار می‌‌گیرد. هدف از انجام این پژوهش، بازشناسی عمیق ویژگی‌های سرعنوان‌های موضوعی فارسی در دو حیطه ساختار زبانی و شبکه معنایی است. پژوهش از نوع کاربردی است و به روش تحلیل محتوا انجام پذیرفته است. دستور کار کدگذاری مطابق با پرسش‌های پژوهش، چارچوب تعریف شده، مبانی نظری به ویژه در حوزه زبان و بازنگری متخصصان آن حوزه تدوین شد. فهرست سرعنوان‌های موضوعی فارسی ویرایش سوم و دو پیوست آن (11233 رکورد) و سرعنوان‌های موضوعی مشترک در فهرست کنگره و فارسی (9519 رکورد) به منزله جامعه آماری قرار گرفت. بخشی از داده‌ها از سطح جامعه آماری و بخشی دیگر از طریق نمونه‌ تصادفی گردآوری شد. طبق یافته‌ها از نظر ساختار زبانی، سرعنوان‌های موضوعی فارسی با 17/86 درصد از زبان طبیعی پیروی کرده‌اند و 87/79 درصد از سرعنوان‌ها پیش‌همارای طبیعی هستند. از نظر دستوری شکل غالب سرعنوان‌ها به صورت اسم (1/96 درصد) و گروه اسمی (87 درصد) است. تفاوت معناداری میان دو فهرست از نظر طبیعی یا مصنوعی بودن زبان، وجود یادداشت دامنه و وجود شماره رده برقرار است. از نظر شبکه معنایی، تفاوتی اساسی و معنادار میان دو فهرست سرعنوانی موضوعی فارسی و کنگره قابل مشاهده است. با توجه به ضعف و اشکال در شبکه روابط معنایی فهرست سرعنوان‌های موضوعی فارسی لازم است این فهرست در جهت اصلاح و غنی‌سازی شبکه معنایی میان سرعنوان‌ها مورد بازنگری قرار گیرد.

کلمات کلیدی

سرعنوان موضوعی فارسی؛ ساختار زبانی؛ شبکه معنایی؛ سرعنوان موضوعی کنگره.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1033984,
author = {شریف, عاطفه and داورپناه, محمدرضا and صنعت جو, اعظم},
title = {تحلیل و مقایسه فهرست سرعنوان‌های موضوعی فارسی با فهرست سرعنوان‌های موضوعی کنگره از منظر ویژگی‌های ساختار زبانی و شبکه معنایی},
journal = {پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی},
year = {2014},
volume = {4},
number = {1},
month = {June},
issn = {2251-6344},
pages = {47--72},
numpages = {25},
keywords = {سرعنوان موضوعی فارسی؛ ساختار زبانی؛ شبکه معنایی؛ سرعنوان موضوعی کنگره.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل و مقایسه فهرست سرعنوان‌های موضوعی فارسی با فهرست سرعنوان‌های موضوعی کنگره از منظر ویژگی‌های ساختار زبانی و شبکه معنایی
%A شریف, عاطفه
%A داورپناه, محمدرضا
%A صنعت جو, اعظم
%J پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی
%@ 2251-6344
%D 2014

[Download]