شانزدهمین کنفرانس شیمی آلی ایران , 2009-08-18

Title : ( A novel synthesis of 1-aroyl-2-oxo-1,11-dihydro-2H-pyrimido[2,1-a] isoquinoline )

Authors: Abbas Ali Esmaeili , E. Davamdar , H. Khoddam Mohammadi ,

Access to full-text not allowed by authors

Citation: BibTeX | EndNote

A novel synthesis of 1-aroyl-2-oxo-1,11-dihydro-2H-pyrimido[2,1-a] isoquinoline is reported

Keywords

, 1-aroyl-2-oxo-1, 11-dihydro-2H-pyrimido[2, 1-a] isoquinoline,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1034001,
author = {Esmaeili, Abbas Ali and E. Davamdar and H. Khoddam Mohammadi},
title = {A novel synthesis of 1-aroyl-2-oxo-1,11-dihydro-2H-pyrimido[2,1-a] isoquinoline},
booktitle = {شانزدهمین کنفرانس شیمی آلی ایران},
year = {2009},
location = {زنجان, IRAN},
keywords = {1-aroyl-2-oxo-1;11-dihydro-2H-pyrimido[2;1-a] isoquinoline; isocyanate},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T A novel synthesis of 1-aroyl-2-oxo-1,11-dihydro-2H-pyrimido[2,1-a] isoquinoline
%A Esmaeili, Abbas Ali
%A E. Davamdar
%A H. Khoddam Mohammadi
%J شانزدهمین کنفرانس شیمی آلی ایران
%D 2009

[Download]