اولین کنفرانس ملی آیرودینامیک و هیدرودینامیک , 2012-10-16

عنوان : ( شبیه سازی عددی شبیه سازی عددی جت بازگشتی در جریان پایا و ناپایای کاویتاسیون جزئی حول استوانه سرتخت با استفاده ازمدل آشفتگی RSM )

نویسندگان: محمود پسندیده فرد , مهدی نوروزی , ایمان رشیدی طرقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جت بازگشتی در کاویتاسیون به تمایل جریان سیال گذرا از روی کاویتی به باز گشت به درون کاویتی از انتهای آن اشاره دارد. در این مقاله به بررسی جت بازگشتی ایجاد شده در چریان پایا و ناپایای کاوتاسیون چزئی حول اتوانه سرتخت در اعداد کاوتاسیون مختلف پرداخته شده است. روش حل مورد استفاده در این شبیه سازی Mixture و مدل مدل اغتشلشی مورد استفاده RSM میباشد. در شبیه سازی ناپایا مراحل تشکیل تا تا اضمحلال یک کاویتی در عدد کاویتاسیون های مختلف با یکدیگر مقایسه شده است. مختصات هندسی جت بازگشتی و نیز پروفیل سرعت آن در مقاطع مختلف کاویتی ارائه گردیده است. این تحلیل نقش بسیار مهم جت بازگشتی را در ایجاد حالت ناپایا و سیکلی جریان کاویتاسیون مورد تاکید قرار میدهد.

کلمات کلیدی

, جت بازگشتی , جریان پایا و ناپایا, کاویتاسیون جزئی , حول استوانه سرتخت , ب روش آشفتگی RSM
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1034024,
author = {پسندیده فرد, محمود and نوروزی, مهدی and رشیدی طرقی, ایمان},
title = {شبیه سازی عددی شبیه سازی عددی جت بازگشتی در جریان پایا و ناپایای کاویتاسیون جزئی حول استوانه سرتخت با استفاده ازمدل آشفتگی RSM},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی آیرودینامیک و هیدرودینامیک},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {جت بازگشتی - جریان پایا و ناپایا- کاویتاسیون جزئی -حول استوانه سرتخت -ب روش آشفتگی RSM},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شبیه سازی عددی شبیه سازی عددی جت بازگشتی در جریان پایا و ناپایای کاویتاسیون جزئی حول استوانه سرتخت با استفاده ازمدل آشفتگی RSM
%A پسندیده فرد, محمود
%A نوروزی, مهدی
%A رشیدی طرقی, ایمان
%J اولین کنفرانس ملی آیرودینامیک و هیدرودینامیک
%D 2012

[Download]