مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز, دوره (41), شماره (1), سال (2011-9) , صفحات (11-22)

عنوان : ( استفاده از مدل جت بازگشتی در انتهای کاویتی در شبیه سازی جریان همراه با کاویتاسیون حول هندسه های متقارن محوری به روش المان مرزی )

نویسندگان: محمود پسندیده فرد , مهدی نوروزی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

موضوع اصلی این مقاله، شبیه سازی جریان کاویتاسیون جزئی و گسترده حول هندسه های متقارن محوری با استفاده از روش المان مرزی بر پایه پتانسیل و به کارگیری مدل «جت بازگشتی» برای منطقه انتهای کاویتی است. مدل جت بازگشتی از جمله مدل های بستن انتهای کاویتی است که تطابق نسبتاً مناسبی با فیزیک جریان ناپایای کاویتاسیون دارد. به منظور شبیه سازی جریان کاویتاسیون، سطوح جسم و کاویتی توسط المان هایی تقریب زده می-شوند. سپس با استفاده از بیان انتگرالی تئوری گرین، رینگ های چشمه روی سطح کاویتی و رینگ های دوگان روی سطوح کاویتی و جسم توزیع می شوند. طول کاویتی و جت بازگشتی، مقداری ثابت و به عنوان ورودی مسأله است و هندسه کاویتی و عدد کاویتاسیون از جمله نتایج این شبیه سازی می باشد. در این تحلیل، توزیع ضریب فشار در کاویتاسیون جزئی و ضریب پسا در کاویتاسیون گسترده نیز پیش بینی می شود. مقایسه نتایج حاصل با نتایج تجربی و عددی دیگر، بیانگر این است که استفاده از مدل جت بازگشتی، پرش نامتعارف ضریب فشار در انتهای کاویتی جزئی – حاصل از شبیه سازی کاویتاسیون بدون استفاده از مدل جت بازگشتی – را اصلاح می نماید. هم چنین استفاده از مدل جت بازگشتی در روش المان مرزی در کاویتاسیون گسترده، منجر به پیش-بینی مناسب هندسه کاویتی و نیز ضریب پسا می شود. از مهم ترین مزیت های این روش، سرعت بالای همگرایی و دقت نسبتاً مطلوب می باشد.

کلمات کلیدی

, کاویتاسیون گسترده, کاویتاسیون جزئی, المان مرزی, جت بازگشتی, متقارن محوری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1034030,
author = {پسندیده فرد, محمود and نوروزی, مهدی},
title = {استفاده از مدل جت بازگشتی در انتهای کاویتی در شبیه سازی جریان همراه با کاویتاسیون حول هندسه های متقارن محوری به روش المان مرزی},
journal = {مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز},
year = {2011},
volume = {41},
number = {1},
month = {September},
issn = {2228-5148},
pages = {11--22},
numpages = {11},
keywords = {کاویتاسیون گسترده، کاویتاسیون جزئی، المان مرزی، جت بازگشتی، متقارن محوری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T استفاده از مدل جت بازگشتی در انتهای کاویتی در شبیه سازی جریان همراه با کاویتاسیون حول هندسه های متقارن محوری به روش المان مرزی
%A پسندیده فرد, محمود
%A نوروزی, مهدی
%J مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
%@ 2228-5148
%D 2011

[Download]