مکانیک سیالات و آیرودینامیک, دوره (1), شماره (5), سال (2012-12) , صفحات (73-88)

عنوان : ( اثر پارامترهای هندسی بالک‌ها در مشخصات آیرودینامیکی پرتابه‌های مافوق صوت )

نویسندگان: محمود پسندیده فرد , عباس خلقانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در مقاله حاضر جریان سه بعدی غیر لزج، به روش چند بلوکی مجزا، برای پرتابه کامل در ماخ 5 و زاویه حمله 1 درجه و چندین مدل بالک حل شده است. یک مدل مبنا برای شکل بالک در نظر گرفته شده و سپس با تغییر هندسه بالک و حل جریان برای کل پرتابه، تأثیر این تغییرات روی خواص آیرودینامیکی از جمله برآ، پسآ، ضریب گشتاور پایداری و گشتاور پیچشی بررسی شده است. سپس ضریب کارائی بالک از ترکیب نیروی محوری و گشتاور پایداری پیشنهاد و الگوریتمی برای طراحی بالک بهینه استخراج شده است. بر اساس این پژوهش، هندسه مناسب بالک آن است که لبه حمله به صورت خط راست با شیب بزرگ تر باشد، لبه پشت بالک محدب و طول بالک ها افزایش یابد و تعداد بالک ها حدود 7 عدد باشد

کلمات کلیدی

, آیرودینامیک, پرتابه, بالک, بهینه سازی, پسآ, پایداری aerodynamic, shape optimization, projectile fins, Runge-Kutta, multi block, drag, stability
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1034033,
author = {پسندیده فرد, محمود and خلقانی, عباس},
title = {اثر پارامترهای هندسی بالک‌ها در مشخصات آیرودینامیکی پرتابه‌های مافوق صوت},
journal = {مکانیک سیالات و آیرودینامیک},
year = {2012},
volume = {1},
number = {5},
month = {December},
issn = {2322-3278},
pages = {73--88},
numpages = {15},
keywords = {آیرودینامیک، پرتابه، بالک، بهینه سازی، پسآ، پایداری aerodynamic; shape optimization; projectile fins; Runge-Kutta; multi block; drag; stability},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر پارامترهای هندسی بالک‌ها در مشخصات آیرودینامیکی پرتابه‌های مافوق صوت
%A پسندیده فرد, محمود
%A خلقانی, عباس
%J مکانیک سیالات و آیرودینامیک
%@ 2322-3278
%D 2012

[Download]