حفاظت گیاهان, دوره (27), شماره (1), سال (2013-6) , صفحات (11-17)

عنوان : ( مقایسه آلودگی هفت واریته ی مختلف پنبه به سفید بالک پنبه Bemisia tabaci در منطقه کاشمر )

نویسندگان: سعیده سرباز , غلامحسین مروج , محمد سیرجانی , سعید هاتفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سفید بالک پنبه، Bemisia tabaci، یکی از آفات مهم پنبه در خراسان است که با تغذیه مستقیم از شیره گیاهی پنبه و انتقال ویروس های بیماری زای گیاهی موجب وارد آمدن خسارت به پنبه و کاهش عملکرد محصول می شود. استفاده از ارقام مقاوم یک روش ایمن از نظر زیست محیطی و اقتصادی در جهت کنترل این آفت می باشد. به این منظور طی سال زراعی 1388 در مزرعه آزمایشی ایستگاه تحقیقات پنبه شرق کشور (کاشمر) مقاومت 7 واریته مختلف پنبه شامل اکرا برگ سبز، اکرا برگ قرمز، مهر، ورامین، خرداد، ساحل و ترموس 14 نسبت به سفید بالک پنبه مورد ارزیابی قرار گرفت. این مطالعه در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 7 تیمار و 4 تکرار صورت گرفت. نتایج این بررسی، اختلاف معنی داری را بین ارقام مورد آزمایش از نظر آلودگی به آفت نشان داد (0.01>P). واریته ترموس 14 بالاترین جمعیت حشره کامل (2.74 به ازای هر برگ)، پوره (8.94 به ازای cm2 3.88 از سطح برگ) و تخم (8.81 به ازای cm2 3.88 از سطح برگ) را داشت در حالیکه واریته های اکرا برگ سبز و اکرا برگ قرمز کمترین جمعیت حشرات کامل (به ترتیب 0.22 و 0.26 به ازای هر برگ)، پوره (به ترتیب 1.16 و 1.27 به ازای cm2 3.88 از سطح برگ) و تخم (به ترتیب 1.34 و 1.67 به ازای cm2 3.88 از سطح برگ) را به خود اختصاص داده بودند. لذا به نظر می رسد استفاده از ارقام اکرا برگ سبز و اکرا برگ قرمز می تواند نقش مؤثری در کاهش جمعیت این آفت داشته باشد.

کلمات کلیدی

, پنبه, Bemisia tabaci, مقاومت, واریته
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1034089,
author = {سرباز, سعیده and مروج, غلامحسین and محمد سیرجانی and هاتفی, سعید},
title = {مقایسه آلودگی هفت واریته ی مختلف پنبه به سفید بالک پنبه Bemisia tabaci در منطقه کاشمر},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2013},
volume = {27},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-4749},
pages = {11--17},
numpages = {6},
keywords = {پنبه، Bemisia tabaci، مقاومت، واریته},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه آلودگی هفت واریته ی مختلف پنبه به سفید بالک پنبه Bemisia tabaci در منطقه کاشمر
%A سرباز, سعیده
%A مروج, غلامحسین
%A محمد سیرجانی
%A هاتفی, سعید
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2013

[Download]