کاوش های مدیریت بازرگانی, دوره (3), شماره (5), سال (2011-7) , صفحات (97-117)

عنوان : ( شناخت عوامل موثر و تعیین کننده درون سازمانی برای ایجاد یک نام و نشان تجاری برند ارزشمند )

نویسندگان: آذر کفاش پور , سید رضا نیاکان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این تحقیق به بررسی نام ونشان تجاری، در رابطه با عوامل درون سازمان می پردازد جامعه مدیران صنایع غذایی مشهد و از آزمون آماری t استفاده شده است نتایج حاکی از تاثیر محیط درون سازمانی بر ایجاد نام تجاری است.

کلمات کلیدی

, کلید واژه: نام ونشان تجاری, ایجاد نام و نشان تجاری, عوامل درون سازمان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1034094,
author = {کفاش پور, آذر and سید رضا نیاکان},
title = {شناخت عوامل موثر و تعیین کننده درون سازمانی برای ایجاد یک نام و نشان تجاری برند ارزشمند},
journal = {کاوش های مدیریت بازرگانی},
year = {2011},
volume = {3},
number = {5},
month = {July},
issn = {2645-386X},
pages = {97--117},
numpages = {20},
keywords = {کلید واژه: نام ونشان تجاری، ایجاد نام و نشان تجاری، عوامل درون سازمان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناخت عوامل موثر و تعیین کننده درون سازمانی برای ایجاد یک نام و نشان تجاری برند ارزشمند
%A کفاش پور, آذر
%A سید رضا نیاکان
%J کاوش های مدیریت بازرگانی
%@ 2645-386X
%D 2011

[Download]