پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی, دوره (4), شماره (10), سال (2013-1) , صفحات (123-147)

عنوان : ( بهره گیری از رهیافت مدلسازی در طراحی تیپ ایده آل گندم برای شرایط تنش خشکی )

نویسندگان: فرزاد حسین پناهی , محمد کافی , مهدی پارسا , مهدی نصیری محلاتی , محمد بنایان اول ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شناسایی صفات کلیدی تعیین کنندة عملکرد تحت شرایط تنش خشکی جهت اصلاح گیاهان زراعی نیازمند درک مبانی فیزیولوژیکی عملکرد گیاه است و یکی از علوم تقریباً جدیدی که کمک زیادی در درک مبانی فیزیولوژیکی رشد و نمو گیاهان زراعی میکند مدلسازی است. این مطالعه نیز با هدف شناسایی صفات تعیین کنندة عملکرد گندم تحت شرایط تنش خشکی با بهرهگیری از رهیافت مدلسازی صورت گرفت. بدین که قبلاً در شرایط آب و هوایی مشهد تعیین اعتبار شده SWB-WGro منظور ابتدا آزمون تأیید مدل روی مدل بود، صورت گرفت. سپس صفات مناسب جهت طراحی تیپ ایدهآل گندم توسط تکنیک آنالیز حساسیت مدل شناسایی شد. آزمون تأیید مدل نشان داد که توانایی مدل از نظر شبیهسازی عملکرد نهایی گندم تحت در نهایت تیپ ایدهآل مناسب برای (RMSE% = 4.32 – گسترهای از مقادیر متفاوت فراهمی آب عالی بود ( 9.71 شرایط تنش خشکی در شرایط آب و هوایی مشهد تیپی با برگهای نازک و عمودی همراه با غلظت نیتروژن برگ بالا، سبزبمان طولانیتر، سرعت نمو کمتر قبل از مرحلۀ گلدهی و سرعت نمو بالاتر بعد از آن تعریف شد.

کلمات کلیدی

, آنالیز حساسیت, شبیهسازی, مدل پنمن- مونتیث فائو, مدل سوکروز, مدل لینتول
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1034105,
author = {فرزاد حسین پناهی and کافی, محمد and پارسا, مهدی and نصیری محلاتی, مهدی and بنایان اول, محمد},
title = {بهره گیری از رهیافت مدلسازی در طراحی تیپ ایده آل گندم برای شرایط تنش خشکی},
journal = {پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی},
year = {2013},
volume = {4},
number = {10},
month = {January},
issn = {2228-6128},
pages = {123--147},
numpages = {24},
keywords = {آنالیز حساسیت، شبیهسازی، مدل پنمن- مونتیث فائو، مدل سوکروز، مدل لینتول},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بهره گیری از رهیافت مدلسازی در طراحی تیپ ایده آل گندم برای شرایط تنش خشکی
%A فرزاد حسین پناهی
%A کافی, محمد
%A پارسا, مهدی
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A بنایان اول, محمد
%J پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی
%@ 2228-6128
%D 2013

[Download]