بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران , 2012-08-25

عنوان : ( شناسایی مولکولی ویروس موزائیک کلم گل( Cauliflower mosaic virus (CaMV در استان های خراسان رضوی، شمالی و آذربایجان غربی )

نویسندگان: آزاده انتظاری , بهروز جعفرپور , محسن مهرور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور شناسایی CaMV در تابستان 1389 از برخی مناطق عمده کشت کلم گل در استان های خراسان رضوی، شمالی و آذربایجان غربی تعداد 358 نمونه برگی مشکوک به آلودگی جمع آوری شد. با استفاده از آزمون سرولوژیکی الایزا (DAS-ELISA) و به کمک آنتی سرم پلی کلونال آلودگی 298 نمونه برگی (24/83%) مشخص گردید. به منظور تائید آلودگی نمونه ها، DNA کل از برخی نمونه ها دارای واکنش مثبت در آزمون الایزا استخراج شد. از نمونه های آلوده با استفاده از واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) توسط آغازگرهای اختصاصی CMcp-F1\\\\CMcp-R1 و CMIb-F2\\\\CMIb-R2 به ترتیب قطعه ای به طول تقریبی 1400 و 1500 جفت باز که مربوط به IV ORF و ORF VI این ویروس می باشد، تکثیر گردید. سپس ترادف نوکلئوتیدی محصول PCR این جدایه ها تعیین و با استفاده از برنامه ClustalW2 و DNAman با سایر جدایه های موجود در بانک ژن مقایسه شدند. نتایج این مقایسه نشان داد که در مورد ORF IV بیشترین شباهت ایزوله های ایرانی به ترتیب در سطح نوکلئوتیدی و آمینواسیدی با ایزوله ای از چین (Xinjiang-NC:AF140604) 96% و 98% و مجارستان (D/H-NC:M10376) 96% و 99% می باشد. در مورد ORF VI نیز ایزوله های ایرانی بیشترین شباهت را به ترتیب در سطح نوکلئوتیدی و آمینو اسیدی با ایزوله ای از چین (Xinjiang-NC:AF140604) 98% و 99% دارا می باشند

کلمات کلیدی

, کلم گل, ویروس موزائیک کلم گل( Cauliflower mosaic virus (CaMV
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1034109,
author = {انتظاری, آزاده and جعفرپور, بهروز and مهرور, محسن},
title = {شناسایی مولکولی ویروس موزائیک کلم گل( Cauliflower mosaic virus (CaMV در استان های خراسان رضوی، شمالی و آذربایجان غربی},
booktitle = {بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران},
year = {2012},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {کلم گل، ویروس موزائیک کلم گل( Cauliflower mosaic virus (CaMV},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسایی مولکولی ویروس موزائیک کلم گل( Cauliflower mosaic virus (CaMV در استان های خراسان رضوی، شمالی و آذربایجان غربی
%A انتظاری, آزاده
%A جعفرپور, بهروز
%A مهرور, محسن
%J بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
%D 2012

[Download]