بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران , 2012-08-25

عنوان : ( ردیابی مولکولی ویروس موزائیک کلم گل CaMV در شلغم در استان خراسان رضوی )

نویسندگان: آزاده انتظاری , بهروز جعفرپور , محسن مهرور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور شناسایی ویروس موزائیک کلم گل، ازمناطق کشت شلغم در خراسان رضوی نمونه برداری انجام شد. سپس نمونه ها با استفاده از آزمون سرولوژیکی (DAS-ELISA) و مولکولی (PCR) بررسی شدند. در آزمون مولکولی که با استفاده از آغازگر اختصاصی CaMV انجام شد، قطعه ای به طول تقریبی 724 جفت باز مربوط به چارچوب ژنی دو (ORF II) این ویروس تکثیر گردید. محصول PCR جهت تعیین ترادف نوکلئوتیدی به شرکت Macrogen کره ارسال گردید. سپس با استفاده از برنامه ClustalW2 و DNAMAN توالی نوکلئوتیدی این جدایه با سایر جدایه های موجود در بانک ژن مقایسه گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که ایزوله ایرانی CaMV یافت شده بروی شلغم بیشترین شباهت را در سطح نوکلئوتیدی و آمینو اسیدی با جدایه ای از چین (Xinjiang-NC:AF140604) به ترتیب 2/99 و 4/99 درصد دارد

کلمات کلیدی

, شلغم, ویروس موزائیک کلم گل CaMV در شلغم, استان خراسان رضوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1034110,
author = {انتظاری, آزاده and جعفرپور, بهروز and مهرور, محسن},
title = {ردیابی مولکولی ویروس موزائیک کلم گل CaMV در شلغم در استان خراسان رضوی},
booktitle = {بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران},
year = {2012},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {شلغم، ویروس موزائیک کلم گل CaMV در شلغم، استان خراسان رضوی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ردیابی مولکولی ویروس موزائیک کلم گل CaMV در شلغم در استان خراسان رضوی
%A انتظاری, آزاده
%A جعفرپور, بهروز
%A مهرور, محسن
%J بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
%D 2012

[Download]