بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران , 2012-08-25

عنوان : ( شناسایی و آنالیز مولکولی ویروس زردی چغندرقند در مزار ع چغندرقند استان های آذربایجان غربی، کرمانشاه و همدان )

نویسندگان: محسن مهرور , سیده عاطفه حسینی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

طی تابستان سال ١٣٨٥ تعداد ٢٠٣ نمونه برگی، از مزارع چغندرقند به منظور بررسی و تعیین پراکنش ویروس زر دی چغندرقند (Beet yellows virus استان های آذربایجان غربی، کرمانشاه و همدان جمع اوری شد. نمونه برداری به صورت انتخابی از گیاهان با علائم زردی عمومی برگها انجام شد. در ١٠ نمونه وی روس با استفاده از اغازگره ای اختصا صی ژن پروتئین پوششی تکثیر و سپس توالی یابی شد. ترادف توالی یابی شده با سایر ترادف ه ای PCR مورد نظر ر دیابی ش د. در ازمون مورد برر سی قرار گرف ت. نتایج حاصله از توا لی یابی DNAMAN و ClustalW مقا یسه شد که نتایج ان با اشتفاده از برنامه ه ای NCBI جهانی در پایگاه اطلاعا تی داراس ت. ایزوله ه ای ایران ی به تر تی ب ٩٨ و ٩٦ درصد در سطح BYV بیشترین شباهت را با ایزوله ی اکراین ی BYV این ژن نشان داد که ایزوله های ایرانی نوکلئوتیدی و امینو اسیدی با این ایزوله شباهت داشتند.

کلمات کلیدی

, شناسایی و آنالیز مولکولی, ویروس زردی چغند رقند, استا ن های آذربایجان غربی, کرمانشاه و همدان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1034115,
author = {مهرور, محسن and حسینی, سیده عاطفه},
title = {شناسایی و آنالیز مولکولی ویروس زردی چغندرقند در مزار ع چغندرقند استان های آذربایجان غربی، کرمانشاه و همدان},
booktitle = {بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران},
year = {2012},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {شناسایی و آنالیز مولکولی، ویروس زردی چغند رقند، استا ن های آذربایجان غربی، کرمانشاه و همدان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسایی و آنالیز مولکولی ویروس زردی چغندرقند در مزار ع چغندرقند استان های آذربایجان غربی، کرمانشاه و همدان
%A مهرور, محسن
%A حسینی, سیده عاطفه
%J بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
%D 2012

[Download]