علوم و صنایع کشاورزی, دوره (25), شماره (3), سال (2011-8) , صفحات (656-664)

عنوان : ( ارزیابی عملکرد، اجزای عملکرد و ویژگیهای کیفی اسفرزه و پسیلیوم در شرایط تنش رطوبتی )

نویسندگان: علیرضا کوچکی , ویدا مختاری , شهربانو طاهرآبادی , سلما کلانتری خاندانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تاثیر تنش آبی بر روی عملکرد، اجزای عملکرد و ویژگیهای کیفی دو گونه دارویی اسفرزه و پسیلیوم، آزمایشی در سال زراعی 1389 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. آزمایش بصورت اسپلیت پلات و در قالب بلوکهای کامل تصادفی با 3 3000 و 4000 مترمکعب آب در هکتار، در کرت های اصلی و تیمار ،2000 ، تکرار اجرا گردید. تیمارهای آبیاری (فاکتور اصلی) در چهار سطح 1000 درکرتهای فرعی قرار گرفتند . صفات اندازه گیری شده (Plantago psyllium) و پسیلیوم ( Plantago ovate) فرعی شامل دو گونه اسفرزه شامل: طول سنبله، تعداد سنبله در هر بوته، تعداد دانه در هرسنبله، وزن هزار دانه، عملکرد کاه و کلش و عملکرد دانه بود . سه شاخص کیفی، مقدار موسیلاژ (درصد) و شاخص تورم (میلی لیتر) و مقدار تورم در هر گرم موسیلاژ مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که تاثیر تیمارهای آبیاری بر عملکرد کاه و کلش معنیداری نبود، ولی بر تعداد سنبله در بوته، طول سنبله، تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه و عملکرد دانه در اسفرزه و پسیلیوم تاثیر معنیداری داشت. بیشترین مقادیر تعداد سنبله در بوته، تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه در تیمار آبی 4000 مترمکعب در هکتار بدست آمد . عملکرد کاه و کلش و عملکرد دانه در اسفرزه به ترتیب در تیمار آبی 4000 و 3000 متر مکعب در هکتار و در پسیلیوم به ترتیب در تیمار آبی 3000 و 4000 متر مکعب در هکتار بدست آمد. میزان موسیلاژ و شاخص تورم تحت تاثیر تیمارهای آبیاری قرار گرفتند، ولی میزان تورم برای هر گرم موسیلاژ اختلاف معنیداری نداشت. بیشترین مقادیر موسیلاژ و شاخص تورم در هر دو گونه در تیمار آبی 2000 متر مکعب در هکتار مشاهده شد . همچنین بالاترین (r=0/ میزان تورم در هر گرم موسیلاژ در تیمار آبی 1000 متر مکعب در هکتار بود. بین میزان موسیلاژ و شاخص تورم همبستگی مثبت و بالایی ( 87 وجود داشت.

کلمات کلیدی

, تنشآبی, عملکرد و اجراء عملکرد, موسیلاژ, اسفرزه,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1034120,
author = {کوچکی, علیرضا and مختاری, ویدا and طاهرآبادی, شهربانو and کلانتری خاندانی, سلما},
title = {ارزیابی عملکرد، اجزای عملکرد و ویژگیهای کیفی اسفرزه و پسیلیوم در شرایط تنش رطوبتی},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2011},
volume = {25},
number = {3},
month = {August},
issn = {1029-4791},
pages = {656--664},
numpages = {8},
keywords = {تنشآبی، عملکرد و اجراء عملکرد، موسیلاژ، اسفرزه، پسیلیوم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی عملکرد، اجزای عملکرد و ویژگیهای کیفی اسفرزه و پسیلیوم در شرایط تنش رطوبتی
%A کوچکی, علیرضا
%A مختاری, ویدا
%A طاهرآبادی, شهربانو
%A کلانتری خاندانی, سلما
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2011

[Download]