مطالعات مدیریت صنعتی, دوره (9), شماره (25), سال (2012-8) , صفحات (1-26)

عنوان : ( تاثیر ابعاد زنجیره تامین یکپارچه بر توانمندی های رقابتی در صنایع غذایی و آشامیدنی شهر مشهد )

نویسندگان: شمس الدین ناظمی , فاطمه خریداربقمچ ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی تاثیر ابعاد زنجیره تامین یکپارچه بر توانمندی های رقابتی

کلمات کلیدی

, زنجیره تامین یکپارچه, یکپارچگی داخلی, یکپارچگی خارجی, توانمندی رقابتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1034133,
author = {ناظمی, شمس الدین and خریداربقمچ, فاطمه},
title = {تاثیر ابعاد زنجیره تامین یکپارچه بر توانمندی های رقابتی در صنایع غذایی و آشامیدنی شهر مشهد},
journal = {مطالعات مدیریت صنعتی},
year = {2012},
volume = {9},
number = {25},
month = {August},
issn = {2251-8029},
pages = {1--26},
numpages = {25},
keywords = {زنجیره تامین یکپارچه، یکپارچگی داخلی، یکپارچگی خارجی، توانمندی رقابتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر ابعاد زنجیره تامین یکپارچه بر توانمندی های رقابتی در صنایع غذایی و آشامیدنی شهر مشهد
%A ناظمی, شمس الدین
%A خریداربقمچ, فاطمه
%J مطالعات مدیریت صنعتی
%@ 2251-8029
%D 2012

[Download]