علوم باغبانی, دوره (27), شماره (1), سال (2013-6) , صفحات (82-94)

عنوان : ( شناسایی چند رقم سیب بومی و خارجی مورد کاشت در استان خراسان رضوی بر اساس صفات کمی، کیفی و برخی کلیدواژه ها )

نویسندگان: شادی عطار , غلامحسین داوری نژاد , سیدحسین نعمتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شناسایی و نامگذاری ارقام سیب بومی و حتی ارقام وارداتی مورد کشت در ایران برای دانشجویان، محققین و باغداران بخوبی روشن نیست و کلید واژهایی در این موارد در دسترس نمی باشد. بنابراین در هر منطقه ای دارای نام محلی و گاهی مشابه می باشند. هدف از پژوهش حاضر تعیین خصوصیات ریخت شناسی و فیزیکوشیمیایی ارقام مهم بومی و خارجی سیب مورد کاشت در استان خراسان رضوی و ارائه ی کلید واژه هایی جهت شناسایی آنها می باشد. ارقام بومی بیجندی اخلمد، عبدالمجیدی، گلشاهی پیش رس، کمپوتی، علیموری و همچنین ارقام خارجی پرایم رز، رد اسپار، فوجی، برابرن و در محل باغ گلستان واقع در استان خراسان رضوی در سال های 1389 و 1390 مورد بررسی قرار MM. اینگرید پیوند شده روی پایه رویشی 106 گرفتند. 62 صفت کمی و کیفی مختلف مربوط به خصوصیات درخت، برگ، شکوفه و خصوصیات فیزیکوشیمیایی میوه در آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با 10 تکرار ارزیابی شد. نتایج نشان داد که رقم پرایم رز دارای میوه هایی به فرم پخ، رد اسپار هرمی متمایل به کروی، بیجندی اخلمد کروی و سایر ارقام به فرم کروی پخ بود. مدل برچه ها در علیموری و پرایم رز کاملاً باز و در سایر ارقام بسته بود. مقایسه میانگین ها حاکی از آنست که بیشترین میوه وجود pH ، تنوع بین ارقام در صفاتی مانند عمق گلگاه، سفتی میوه، ضخامت پوست میوه، طول و قطر میوه، طول بذر، پهنای برگ، اسید میوه داشت. نتایج تجزیه همبستگی بین صفات بیانگر وجود همبستگی مثبت و معن یدار بین صفات طول دمبرگ با نسبت طول برگ به پهنا در سطح احتمال 1 درصد بود. (r=0/96±0/ و وزن میوه با طول میوه ( 03 (r=0/74±0/07)

کلمات کلیدی

, تنوع ژنتیکی, همبستگی صفات, فوجی, برابرن, رقم , Mauls domestica Borkh
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1034143,
author = {عطار, شادی and داوری نژاد, غلامحسین and نعمتی, سیدحسین},
title = {شناسایی چند رقم سیب بومی و خارجی مورد کاشت در استان خراسان رضوی بر اساس صفات کمی، کیفی و برخی کلیدواژه ها},
journal = {علوم باغبانی},
year = {2013},
volume = {27},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-4730},
pages = {82--94},
numpages = {12},
keywords = {تنوع ژنتیکی، همبستگی صفات، فوجی، برابرن، رقم ،Mauls domestica Borkh},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی چند رقم سیب بومی و خارجی مورد کاشت در استان خراسان رضوی بر اساس صفات کمی، کیفی و برخی کلیدواژه ها
%A عطار, شادی
%A داوری نژاد, غلامحسین
%A نعمتی, سیدحسین
%J علوم باغبانی
%@ 2008-4730
%D 2013

[Download]