همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا , 2012-11-15

عنوان : ( ارائه پرایمرهای مناسب به منظور شناسایی باکتری های مختلف گونه سالمونلا انتریکا به روش PCR- TTGE )

نویسندگان: مریم بشارتی , احمدرضا بهرامی , منصور مشرقی , مریم مقدم متین , سید علی مرتضوی , منیره بهرامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

باکتری Salmonella عامل سالمونلوز در انسان است که باعث بیماری های مختلفی بخصوص در کودکان، افراد پیر و بیمارانی که سیستم ایمنی آنها تضعیف گردیده، می شود. بیش از 2500 سروتایپ از Salmonella شناسایی شده است که تب تیفوئید توسط Salmonella Typhi و گاستروانتریت توسط Salmonella Typhimurium عمده ترین بیماری های ایجادشده توسط Salmonella می باشند. کنترل سالمونلا در تمام مراحل کلیدی تولید غذا به منظور تضمین محصولات سالم برای مصرف کنندگان ضروری است. در این پژوهش از تکنیک PCR و الکتروفورز با شیب دمایی (PCR-TTGE) با هدف شناسایی باکتری های مختلف گونه Salmonella enterica استفاده شده است. لذا قبل از انجام آزمایش، پرایمرهای مربوطه با احتساب درجاتی از پلی مورفیسم توالی منتخب بین باکتری های گونه ی Salmonella enterica و بررسی دومین های ذوب آن توالی، طراحی شد. باکتری های استاندارد این گونه بر روی محیط TSB (tryptic soy broth)رشد داده شد و DNA ژنومی استخراج گردید. سپس قطعه bp 254 از توhttp://pooya.um.ac.ir/research/shares/basicInfo/papers.php?F1=6#الی منتخب با روش PCR تکثیر یافت. با تهیه رقت های مختلف از باکتری سالمونلا تیفی موریوم و استخراج DNA از هر رقت و نیز آلوده سازی نمونه غذایی با رقت های مختلف از این باکتری، حساسیت تست PCR برای سویه استاندارد و نمونه غذایی تعیین شد. در پایان پس از اعمال شیب دمایی الکتروفورز و بهینه سازی پارامترهای روش TTGE، آمپلیکون های PCR با طول یکسان اما توالی متفاوت از یکدیگر تفکیک شدند. به این ترتیب با استفاده از پرایمرهای طراحی شده در این مطالعه، باکتری های مختلف گونه ی Salmonella enterica از یکدیگر قابل تمایز هستند.

کلمات کلیدی

, Salmonella Typhimurium , روش TTGE, استخراج DNA , پرایمرهای طراحی شده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1034157,
author = {بشارتی, مریم and بهرامی, احمدرضا and مشرقی, منصور and مقدم متین, مریم and مرتضوی, سید علی and بهرامی, منیره},
title = {ارائه پرایمرهای مناسب به منظور شناسایی باکتری های مختلف گونه سالمونلا انتریکا به روش PCR- TTGE},
booktitle = {همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا},
year = {2012},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {Salmonella Typhimurium ، روش TTGE، استخراج DNA ، پرایمرهای طراحی شده},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارائه پرایمرهای مناسب به منظور شناسایی باکتری های مختلف گونه سالمونلا انتریکا به روش PCR- TTGE
%A بشارتی, مریم
%A بهرامی, احمدرضا
%A مشرقی, منصور
%A مقدم متین, مریم
%A مرتضوی, سید علی
%A بهرامی, منیره
%J همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا
%D 2012

[Download]