پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی, دوره (1), شماره (2), سال (2012-12) , صفحات (27-36)

عنوان : ( تأثیر شش هفته تمرین هوازی و رژیم غذایی بر ترکیب بدنی، پروفایل لیپیدی و شاخص های سندروم متابولیک زنان چاق )

نویسندگان: سیدرضا عطارزاده حسینی , زیبا رحیمیان مشهد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: سندرم متابولیک؛ مجموعه ای از عوامل خطر نظیر چاقی، هایپرگلیسمیا، پُرفشارخونی، دیس لیپیدمی است که در توسعه بیماری های قلبی عروقی و دیابت نوع 2 سهیم است. هدف این تحقیق بررسی تأثیر شش هفته تمرین هوازی و رژیم غذایی بر ترکیب بدنی، پروفایل لیپیدی و شاخص های سندروم متابولیک زنان چاق می باشد. روش بررسی: 16 زن داوطلب چاق مستعد و مبتلا به پرفشارخونی خفیف با میانگین سن 74/3±30/44 سال به صورت نمونه گیری در دسترس، گزینش شدند. برنامه تمرین‌ هوازی شامل دویدن نرم، حرکات موزون یا ایروبیک فزاینده و حرکات کششی بود که طی 18 جلسه با تواتر سه جلسه در هفته انجام شد و هر جلسه به مدت 60 دقیقه طول کشید. به علاوه رژیم غذایی کم‌کالری500 کیلوکالری کمتر از انرژی روزانه بود. پیش و پس از شش هفته مداخله سطوح سرمی شاخص های بیوشیمی خون، گلوکز و انسولین ناشتا به ترتیب با روش آنزیماتیک و ایمونو‌رادیو‌متریک اندازه گیری شدند. از شاخصHOMA برای اندازه گیری مقاومت به انسولین استفاده شد. یافته ها: پس از شش هفته مداخله تمرین هوازی و رژیم غذایی کم کالری، کاهش معنی‌داری در وزن، نمایه‌ی توده‌ی بدن، درصد چربی،کلسترول تام، تری گلیسیرید، لیپوپروتئین کم چگال، مقاومت به انسولین، میانگین فشار خون سرخرگی و افزایش معنی‌داری در لیپوپروتئین پرچگال و اکسیژن مصرفی بیشینه مشاهده شد. نتیجه گیری: تمرین هوازی و رژیم غذایی منظم تأثیر مطلوبی بر ترکیب بدنی، پروفایل لیپیدی و بهبود شاخص های سندروم متابولیک زنان چاق دارد.

کلمات کلیدی

, کلیدواژه ها: تمرین هوازی, رژیم غذایی, سندرم متابولیک, مقاومت به انسولین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1034167,
author = {عطارزاده حسینی, سیدرضا and رحیمیان مشهد, زیبا},
title = {تأثیر شش هفته تمرین هوازی و رژیم غذایی بر ترکیب بدنی، پروفایل لیپیدی و شاخص های سندروم متابولیک زنان چاق},
journal = {پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی},
year = {2012},
volume = {1},
number = {2},
month = {December},
issn = {2345-5551},
pages = {27--36},
numpages = {9},
keywords = {کلیدواژه ها: تمرین هوازی، رژیم غذایی، سندرم متابولیک، مقاومت به انسولین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر شش هفته تمرین هوازی و رژیم غذایی بر ترکیب بدنی، پروفایل لیپیدی و شاخص های سندروم متابولیک زنان چاق
%A عطارزاده حسینی, سیدرضا
%A رحیمیان مشهد, زیبا
%J پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی
%@ 2345-5551
%D 2012

[Download]