مهندسی عمران فردوسی, دوره (22), شماره (2), سال (2011-7) , صفحات (17-31)

عنوان : ( برآورد خطا و بهبود میدان تنش بدست آمده از تحلیل مسائل به روش ایزوژئومتریک )

نویسندگان: بهروز حسنی , احمد گنجعلی , سید مهدی توکلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله، به تشریح روشی جهت بهبود میدان تنش بدست آمده از روش ایزوژئومتریک و تخمین خطای موجود در آن پرداخته می‌شود. این تخمین کننده خطا1، در دستة روشهای برآورد خطای مبتنی بر بازیافت تنش قرار می‌گیرد. در این روش، با استفاده از نقاط فوق‌همگرا، برای تابع مقادیر هریک از مؤلفه‌های میدان تنش در هر ناحیه، یک سطح فرضی ساخته می‌شود. به منظور تعریف این سطح از همان توابع شکل نربزی2 استفاده می‌کنیم که در روش ایزوژئومتریک برای تقریب زدن تابع جابجایی به کار گرفته می‌شوند. از مقایسه نرم خطای انرژی دقیق و نرم خطای انرژی تقریبی، مشاهده می‌شود که تخمین کننده خطای پیشنهادی از کارایی مناسبی جهت برآورد خطای موجود در تحلیل مسائل به روش ایزوژئومتریک برخوردار است.

کلمات کلیدی

, برآورد خطا, بازیافت تنش, تحلیل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1034172,
author = {حسنی, بهروز and احمد گنجعلی and سید مهدی توکلی},
title = {برآورد خطا و بهبود میدان تنش بدست آمده از تحلیل مسائل به روش ایزوژئومتریک},
journal = {مهندسی عمران فردوسی},
year = {2011},
volume = {22},
number = {2},
month = {July},
issn = {2008-7454},
pages = {17--31},
numpages = {14},
keywords = {برآورد خطا- بازیافت تنش- تحلیل ایزوژئومتریک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برآورد خطا و بهبود میدان تنش بدست آمده از تحلیل مسائل به روش ایزوژئومتریک
%A حسنی, بهروز
%A احمد گنجعلی
%A سید مهدی توکلی
%J مهندسی عمران فردوسی
%@ 2008-7454
%D 2011

[Download]