مدیریت بازرگانی, دوره (4), شماره (3), سال (2012-12) , صفحات (65-82)

عنوان : ( بررسی تأثیر ویژگی‎های دیداری و کارکردی بسته‎بندی بر خرید مواد غذایی با تعدیل‎گری متغیر بوم‎شناختی مشتری )

نویسندگان: فریبرز رحیم نیا , سیدمسلم علوی دارابی , مهدی نجفی سیاهرودی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف پژوهش پیش رو، بررسی تأثیر ویژگی‎های دیداری و کارکردی بسته‎بندی بر خرید محصولات غذایی با نقش تعدیل‎گری متغیرهای بوم‎شناختی است. این پژوهش از دید روش، توصیفی/ پیمایشی و از نظر هدف، پژوهشی کاربردی است. داده‎های پژوهش با کمک پرسش‎نامه‎هایی گردآوری شد که در میان مشتریان پنج فروشگاه عمده‎ی مواد غذاییِ شهر شیراز به تعداد 400 نفر توزیع شد. در سنجش روایی پرسش‎نامه از روش روایی محتوایی و در سنجش پایایی، از روش آلفای کرونباخ (برای کل پرسش‎نامه و متغیرهای پژوهش به‎صورت جداگانه) استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که ویژگی‎های دیداری و کارکردی بسته‎بندی، هر دو بر خرید مواد غذایی اثرگذارند، اما تأثیر ویژگی‎های دیداری بیشتر از ویژگی‎های کارکردی است. در این میان زیرمؤلفه‎های ویژگی دیداری، مؤلفه‎ی اطلاعات روی بسته‎بندی و در میان زیرمؤلفه‎های کارکردی، مؤلفه‎ی دوام بسته‎بندی، بیشترین اثر را بر خرید مواد غذایی دارند. از سوی دیگر، مشخص شد که ویژگی‎های بوم‎شناختی توانسته‎اند اکثر روابط میان ویژگی‎های بسته‎بندی و خرید مواد غذایی را تعدیل کنند.

کلمات کلیدی

, ویژگی دیداری بسته‎بندی, ویژگی کارکردی بسته‎بندی, متغیرهای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1034187,
author = {رحیم نیا , فریبرز and علوی دارابی, سیدمسلم and نجفی سیاهرودی, مهدی},
title = {بررسی تأثیر ویژگی‎های دیداری و کارکردی بسته‎بندی بر خرید مواد غذایی با تعدیل‎گری متغیر بوم‎شناختی مشتری},
journal = {مدیریت بازرگانی},
year = {2012},
volume = {4},
number = {3},
month = {December},
issn = {2008-5907},
pages = {65--82},
numpages = {17},
keywords = {ویژگی دیداری بسته‎بندی، ویژگی کارکردی بسته‎بندی، متغیرهای بوم‎شناختی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر ویژگی‎های دیداری و کارکردی بسته‎بندی بر خرید مواد غذایی با تعدیل‎گری متغیر بوم‎شناختی مشتری
%A رحیم نیا , فریبرز
%A علوی دارابی, سیدمسلم
%A نجفی سیاهرودی, مهدی
%J مدیریت بازرگانی
%@ 2008-5907
%D 2012

[Download]