اولین کنفرانس ملی سامانه های سطوح آبگیر باران , 2012-12-12

عنوان : ( بررسی کارآیی چاله های هلالی آبگیر در جمع آوری رواناب مطالعه موردی حاشیه دق محمدآباد قاین )

نویسندگان: کبری خادم , محمد فرزام , منصور مصداقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور جلوگیری از ورود رواناب به داخل دق محمد آباد قاینات چاله های هلالی آبگیر احداث گردیده اند. این پژوهش با هدف بررسی کارآیی این چاله در جمع آوری رواناب انجام شده است. نمونه برداری تصادفی سیستماتیک انجام شد. بر این اساس رتبطه ی معنی داری بین درصد رطوبت خاک و مساحت هلالی وجود نداشت. بیشترین تخریب در چاله های 10-12 متر مربعی و کمترین تخریب در چاله های 6-8 متر مربعی بود. . اگر هدف از احداث هلالی ذخیره نزولات باشد توصیه می شود چاله های کوچک به مساحت 6-8 متر مربع احداث و گیاهان مرتعی در آنها کاشته شود.

کلمات کلیدی

, تخریب هلالی , دق , هلالی آبگیر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1034196,
author = {خادم, کبری and فرزام, محمد and منصور مصداقی},
title = {بررسی کارآیی چاله های هلالی آبگیر در جمع آوری رواناب مطالعه موردی حاشیه دق محمدآباد قاین},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی سامانه های سطوح آبگیر باران},
year = {2012},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {تخریب هلالی ، دق ، هلالی آبگیر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی کارآیی چاله های هلالی آبگیر در جمع آوری رواناب مطالعه موردی حاشیه دق محمدآباد قاین
%A خادم, کبری
%A فرزام, محمد
%A منصور مصداقی
%J اولین کنفرانس ملی سامانه های سطوح آبگیر باران
%D 2012

[Download]