سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران , 2012-09-15

عنوان : ( بررسی بهترین محل استقرار گیاهان و مناسبترین اندازه چاله های هلالی آبگیر در حاشیه کویر محمدآباد قاین )

نویسندگان: کبری خادم , محمد فرزام , منصور مصداقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هلالی آبگیر، چاله هایی نیم دایره ای شکل هستند که در امتداد خطوط تراز و عمود بر جهت شیب و توسط نیروی کارگری و یا با استفاده از ماشین آلاتی مانند تراکتور احداث می شوند. در مرتع کومیران که در قسمت بالادست کویر محمدآباد چاهک در شهرستان قائنات قرار دارد، چاله های هلالی آبگیر به منظور جلوگیری از ورود رواناب به داخل کویر و در نتیجه جلوگیری از گسترش کویر احداث شده اند. علاوه بر این در داخل چاله ها بذر چندین گونه مرتعی مفید نیز کشت شده است. این پژوهش با هدف بررسی اثر اندازه چاله ها و موقعیت قرارگیری آنها در مرتع (داخل آبراهه و خارج از آبراهه) بر بهترین موقعیت نهال های گیاهان مرتعی و نیز بررسی بخشی از چاله که گیاهان مرتعی بیشترین استقرار را داشته اند، انجام شده است. در این پژوهش همبستگی و رگرسیون بین مساحت هلالی آبگیر و تعداد نهال های مستقر شده تاغ و آتریپلکس و سایر گیاهان طبیعی در هلالی آبگیر بررسی شد. همچنین محل استقرار نهال های تاغ و آتریپلکس و سایر گیاهان در هلالی آبگیر بررسی شد. نمونه گیری به صورت سیستماتیک- تصادفی انجام شد. نتایج نشان داد که رابطه معنی داری بین مساحت هلالی آبگیر و تعداد گیاهان موجود در هلالی وجود نداشت. بیشترین استقرار گیاهان کاشته شده در هلالی آبگیر در قسمت میان هلالی و چپ هلالی و راست هلالی آبگیر بود. گیاهان کاشته شده کمترین استقرار را در وسط هلالی و خارج هلالی داشتند در صورتی که سایر گیاهان بیشترین حضور را در این بخش ها داشتند. نتیجه گیری، اگر هدف اصلی از استقرار چاله های هلالی احیاء مناطق خشک یا کاشت گیاهان باشد، توصیه می شود که چاله های کوچک به مساحت 4-2 متر مربع احداث و گیاهان مرتعی در بخش داخلی پشته ها کاشته شوند.

کلمات کلیدی

, کویر, هلالی آبگیر, استقرار گیاهان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1034198,
author = {خادم, کبری and فرزام, محمد and منصور مصداقی},
title = {بررسی بهترین محل استقرار گیاهان و مناسبترین اندازه چاله های هلالی آبگیر در حاشیه کویر محمدآباد قاین},
booktitle = {سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران},
year = {2012},
location = {اراک, ايران},
keywords = {کویر، هلالی آبگیر، استقرار گیاهان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی بهترین محل استقرار گیاهان و مناسبترین اندازه چاله های هلالی آبگیر در حاشیه کویر محمدآباد قاین
%A خادم, کبری
%A فرزام, محمد
%A منصور مصداقی
%J سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
%D 2012

[Download]