سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران , 2012-09-15

عنوان : ( بررسی تجمع املاح در اندامها و خاک زیراشکوب گیاه مرتعی زالکچه، .Salsola arbusculiformis Drob )

نویسندگان: حسین باقرزاده سکه , محمد فرزام , محمد کافی , جواد غلامی طبسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جذب املاح خاک و تجمع آنها در اندام های گیاهی، یکی از مکانیسم های شناخته شده در برخی از گیاهان خانواده اسفناجیان(Chenopodiaceae) است. اما این مکانیسم می تواند اثرات بوم شناختی متعددی بر خود گیاه و سایر اجزاء محیط داشته باشد. این پژوهش به منظور بررسی تاثیر الگوی تجمع نمک ها در اندام های گیاه زالکچه (Salsola arbusculiformis) و تاثیر آن بر خاک زیر اشکوب آن انجام شد. با بازدید صحرایی، نمونه های خاک از زیراشکوب گیاه و فضای باز مجاور از عمق 0-15 سانتی متری خاک و نمونه های برگ (طی سه زمان اول فصل رویش، حداکثر رشد و آخر فصل) و خاک عمقی15-30 سانتی متر، ساقه و ریشه گیاه (آخر فصل رویش) نیز در 4-5 تکرار تهیه شد. اسیدیته خاک در خاک زیر اشکوب (سطحی و عمقی) بیش از خاک(سطحی و عمقی) فضای باز بود. در خاک زیربوته مقدار منیزیم خاک 2 برابر، EC 9 برابر، SAR و سدیم 20 برابر بیشتر از مقادیر آنها در خاک سطحی فضای باز بود. مقدار سدیم دربرگ17 برابر مقدار آن در ریشه و ساقه، مقدار پتاسیم در برگ 2.5 برابر ریشه و 2 برابر مقدار آن درساقه و همچنین مقدارمنیزیم برگ 7 برابر ساقه و4 برابر مقدار آن در ریشه بوده است. تجمع عناصر مذکور در برگ ها در طی فصل رویش تفاوت معنی داری نداشت. بطور کلی به نظر می رسد که گیاه زالکچه، عمده املاح جذب شده را در برگ ذخیره می کند که پس از ریزش برگ ها در پای گیاه و تجزیه آنها، نمک ها به خاک برگشته و خاک زیربوته را به سمت قلیایی شدن پیش می برد.

کلمات کلیدی

, تجمع نمک, سدیم, خراسان شمالی, زالکچه, زیراشکوب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1034220,
author = {باقرزاده سکه, حسین and فرزام, محمد and کافی, محمد and جواد غلامی طبسی},
title = {بررسی تجمع املاح در اندامها و خاک زیراشکوب گیاه مرتعی زالکچه، .Salsola arbusculiformis Drob},
booktitle = {سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران},
year = {2012},
location = {اراک, ايران},
keywords = {تجمع نمک، سدیم، خراسان شمالی، زالکچه، زیراشکوب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تجمع املاح در اندامها و خاک زیراشکوب گیاه مرتعی زالکچه، .Salsola arbusculiformis Drob
%A باقرزاده سکه, حسین
%A فرزام, محمد
%A کافی, محمد
%A جواد غلامی طبسی
%J سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
%D 2012

[Download]