هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2012-09-04

عنوان : ( پاسخ های فیزیولوژیک(C4)Enneapogonpersicus و(C3) Stipahohenackerianaنسبت به تنش خشکی در یک دوره فنولوژی )

نویسندگان: اکرم طاهری شریف اباد , پروانه ابریشم چی , محمد فرزام , الهه ثمری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اقلیم منطقه از مهمترین عوامل تعیین کننده توان زیستی هر منطقه می باشد. از مقایسه عکس العمل فیزیولوژیک گیاهان مرتعی به تغییرات دما و رطوبت محیط می توان گونه های سازگارتر به شرایط اقلیمی را شناسایی کرد و برای احیا مراتع مورد استفاده قرار داد. درتحقیق حاضر، برخی پاسخ های فیزیولوژیکی دو گیاه گندمی سه کربنهStipahohenackerianaو چهارکربنهEnneapogonpersicus نسبت به تغییرات دما و رطوبت محیط طی یک دوره رشد و نمو در منطقه کوهستانی نه دره مشهد بررسی شد.به فاصله هردو هفته، روند وقوع پدیده هایفنولوژیکیشامل رشد رویشی،ظهور خوشه ها، گلدهی کامل، ریزش بذر، خصوصیات مورفولوژیک گیاه، رطوبت و دمای زیر اشکوب ثبت و تجزیه و تحلیل آماری داده ها انجام شد. براساس نتایج، در گیاه چهار کربنهEnneapogon در دو مرحله گلدهی و بذردهی با افزایش دما و کاهش رطوبت خاک، مقادیر کلروفیل، پرولین و محتوای نسبی آب در مقایسه با گیاه سه کربنه Stipa، به طور معنی داری بیشتر بود. دوره ی گلدهی کامل و ریزش بذر در Enneapogon طولانی تر از Stipa بود و استراتژی افزایش تعداد برگ را در این مراحل نشان داد. Enneapogon به دلیل دوره رشد و نمو طولانی تر، سبزینگی و شادابی بیشتر که می تواند در ارتباط با پاسخ های سازشی مناسب باشد، به عنوان کاندیدای مناسبی برای استفاده در مراتع نیمه استپی توصیه می شود.

کلمات کلیدی

, رطوبت خاک, Enneapogon, Stipa, کلروفیل, فنولوژی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1034222,
author = {طاهری شریف اباد, اکرم and ابریشم چی, پروانه and فرزام, محمد and ثمری, الهه},
title = {پاسخ های فیزیولوژیک(C4)Enneapogonpersicus و(C3) Stipahohenackerianaنسبت به تنش خشکی در یک دوره فنولوژی},
booktitle = {هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران},
year = {2012},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {رطوبت خاک، Enneapogon، Stipa، کلروفیل، فنولوژی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پاسخ های فیزیولوژیک(C4)Enneapogonpersicus و(C3) Stipahohenackerianaنسبت به تنش خشکی در یک دوره فنولوژی
%A طاهری شریف اباد, اکرم
%A ابریشم چی, پروانه
%A فرزام, محمد
%A ثمری, الهه
%J هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران
%D 2012

[Download]