آمایش جغرافیایی فضا, دوره (3), شماره (7), سال (2013-5) , صفحات (1-23)

عنوان : ( بررسی سطح کیفی خدمات گردشگری و تاثیر آن در جذب گردشگر(مطالعه موردی:روستاهای هدف در محور شیراز-یاسوج )

نویسندگان: رضا خسروبیگی برچلوئی , علی اکبر تقیلو , حمید شایان , حسن درویشی دادنجانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور دستیابی به اهداف توسعه گردشگری در مناطق روستایی، ارتقای سطح کیفی خدمات مربوطه به عنوان لازمه توسعه خدمات فیزیکی و فرهنگی گردشگری روستایی، از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد. با توجه به وجود امکانات و توان های گردشگری برای توسعه گردشگری در روستاهای هدف در محور یاسوج – شیراز، بررسی سطح کیفی خدمات مرتبط ضروری است. مقاله حاضر سعی دارد سطح کیفی ابعاد مختلف خدمات گردشگری را بررسی کند و تاثیر آن را در جذب گردشگر در هشت روستای هدف محور شیراز – یاسوج تعیین کند. روش تحقیق مقاله توصیفی- تحلیلی و همبستگی بوده جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه در حجم نمونه 338 نفر انجام شده است. و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss، و رتبه بندی سطح کیفی خدمات در روستاهای مورد نظر بوسیله فن تصمیم گیری چند معیاره برنامه ریزی توافقی و تاپسیس انجام شده است. بر اساس آزمونt استیودنت، سطح کیفی خدمات در سکونتگاه های هدف گردشگری بالاتر از حد مورد انتظار ارزیابی شده است. براساس آزمون همبستگی اسپیرمن، بین سطح کیفی خدمات و میزان جذب گردشگر با ضریب 747/0 و سطح معناداری 033/0 رابطه مستقیم وجود دارد. نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد معیارهایی همچون روابط متقابل جامعه میزبان و میهمان، کیفیت مواد غذایی و آشامیدنی، ویژگی های طبیعی و کیفیت حمل و نقل به ترتیب با ضرایب تعیین 889/0 ،480/0 ،310/0 و 181/0 بیشترین تاثیر را بر میزان جذب گردشگر در روستاهای هدف داشته است.

کلمات کلیدی

, گردشگری, کیفیت خدمات, روستاهای هدف, شیراز-یاسوج
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1034293,
author = {خسروبیگی برچلوئی, رضا and علی اکبر تقیلو and شایان, حمید and درویشی دادنجانی, حسن},
title = {بررسی سطح کیفی خدمات گردشگری و تاثیر آن در جذب گردشگر(مطالعه موردی:روستاهای هدف در محور شیراز-یاسوج},
journal = {آمایش جغرافیایی فضا},
year = {2013},
volume = {3},
number = {7},
month = {May},
issn = {2538-5739},
pages = {1--23},
numpages = {22},
keywords = {گردشگری،کیفیت خدمات،روستاهای هدف،شیراز-یاسوج},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی سطح کیفی خدمات گردشگری و تاثیر آن در جذب گردشگر(مطالعه موردی:روستاهای هدف در محور شیراز-یاسوج
%A خسروبیگی برچلوئی, رضا
%A علی اکبر تقیلو
%A شایان, حمید
%A درویشی دادنجانی, حسن
%J آمایش جغرافیایی فضا
%@ 2538-5739
%D 2013

[Download]