همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا , 2012-11-15

عنوان : ( بررسی امکان تشخیص حضور گونه های متعلق به جنس Staphylococcus در مواد غذایی با روش PCR-TTGE )

نویسندگان: منیره بهرامی , احمدرضا بهرامی , منصور مشرقی , مریم مقدم متین , معصومه بحرینی , مریم بشارتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

انتروتوکسین‌های مقاوم به حرارت استافیلوکوکی عمده‌ترین عوامل مسمومیت غذایی هستند. سویه‌های S. aureus به عنوان تولیدکننده چندین انتروتوکسین شناخته شده اند (Becker et al., 2001). تحقیقات نشان داده است که به جز S. aureus، staphylococcusهای دیگر موجود در مواد غذایی مختلف نیز توانایی تولید انتروتوکسین‌ها را دارند. به طور کلی 15 تا از 30 گونه شناخته شده staphylococcus بالقوه برای انسان بیماری‌زا می باشند (Kloos and Bannerman, 1994). به همین جهت شناسایی دقیق staphylococcus در سطح جنس و ارائه یک روش برای شناسایی سریع گونه‌های این باکتری ضروری است. در این مطالعه به منظو ردیابی مسمومیت های غذایی استافیلوکوکی از روش PCR و الکترفورز با شیب دمایی (TTGE) با کمک پرایمرهای ژن tuf استفاده شد. پس از کشت سه گونه استاندارد S. aureus، S. epidermidis و S. saprophyticus واستخراج DNA از هر گونه، اختصاصیت پرایمر برای باکتری Staphylococcus تایید شد. سپس حساسیت تست PCR برای DNA مربوط به رقت های مختلف باکتری S. aureus و نیز برای DNA حاصل از آلوده سازی ماده غذایی با رقت های مختلف این باکتری تعیین گردید. همچنین بهینه سازی پارامترهای روش PCR-TTGE روی DNA کشت خالص سه گونه استاندارد فوق، صورت گرفت. نتایج نشان داد آمپلیکون های حاصل از سه گونه Staphylococcus در ژل آگارز1% در یک سطح قرار می-گیرند اما با ایجاد شیب دمایی مناسب، این آمپلیکون ها با طول یکسان و توالی متفاوت از یکدیگر قابل تفکیک هستند. بنابراین پس از بهینه سازی روش PCR-TTGE و تعیین الگوی باندی مشخص برای گونه های استاندارد استافیلوکوس، می توان کشت-های مخلوط گونه های مختلف این باکتری را در مواد غذایی مورد آنالیز قرار داد.

کلمات کلیدی

, روش PCR-TTGE, سویه‌های S. aureus , انتروتوکسین, تعیین الگوی باندی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1034296,
author = {بهرامی, منیره and بهرامی, احمدرضا and مشرقی, منصور and مقدم متین, مریم and بحرینی, معصومه and بشارتی, مریم},
title = {بررسی امکان تشخیص حضور گونه های متعلق به جنس Staphylococcus در مواد غذایی با روش PCR-TTGE},
booktitle = {همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا},
year = {2012},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {روش PCR-TTGE، سویه‌های S. aureus ، انتروتوکسین، تعیین الگوی باندی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی امکان تشخیص حضور گونه های متعلق به جنس Staphylococcus در مواد غذایی با روش PCR-TTGE
%A بهرامی, منیره
%A بهرامی, احمدرضا
%A مشرقی, منصور
%A مقدم متین, مریم
%A بحرینی, معصومه
%A بشارتی, مریم
%J همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا
%D 2012

[Download]