تفکر و کودک, دوره (3), شماره (2), سال (2013-3) , صفحات (1-17)

عنوان : ( مضامین فلسفی در داستانهای :(P4C) فلسفه برای کودکان متون کلاسیک ادب فارسی )

نویسندگان: احمد اکبری , طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , بختیار شعبانی ورکی , محمد تقوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی مضامین فلسفی داستانهای متون کلاسیک ادب فارسی به قصد استفاده در برنام. فلسفه برای کودکان است که با روش پژوهش فلسفی انجام شده است. برای این منظور نخست برنام. فلسفه برای کودکان از منظر لیپمن و چگونگی توسعه و پیدایش رویکردهای مختلف پرداخته شد، آنگاه نشان داده شد که هر کدام از رویکردها به فلسفه برای کودکان به جنب. خاصی از فلسفه تاکید دارند. سپس با عنایت به ساحتهای فلسفه، مسائل اساسی فلسفه در سه قلمرو هستیشناسی، شناختشناسی و ارزششناسی مشخص و در هر قلمرو سؤالات مهمی طرح و برای هرکدام از سؤالات نمونه داستانی از متون کلاسیک ادب فارسی ارائه شده است. نتایج نشان داد که فراهم نمودن محتوای فلسفی متناسب با فرهنگ بومی برگرفته از متون کلاسیک ادب فارسی و بازنویسی آنها متناسب با سن کودکان به عنوان رویکردی کلگرایانه که در آن به ابعادی چون فرایند تفکر، محتوای فلسفی، غنای ادبی و فرهنگ وابستگی توجه داشته باشد، امکان پذیر است.

کلمات کلیدی

, فلسفه برای کودکان, داستانهای متون کلاسیک ادب فارسی, مضامین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1034298,
author = {احمد اکبری and جاویدی کلاته جعفرابادی, طاهره and شعبانی ورکی, بختیار and تقوی, محمد},
title = {مضامین فلسفی در داستانهای :(P4C) فلسفه برای کودکان متون کلاسیک ادب فارسی},
journal = {تفکر و کودک},
year = {2013},
volume = {3},
number = {2},
month = {March},
issn = {8835-5678},
pages = {1--17},
numpages = {16},
keywords = {فلسفه برای کودکان، داستانهای متون کلاسیک ادب فارسی، مضامین فلسفی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مضامین فلسفی در داستانهای :(P4C) فلسفه برای کودکان متون کلاسیک ادب فارسی
%A احمد اکبری
%A جاویدی کلاته جعفرابادی, طاهره
%A شعبانی ورکی, بختیار
%A تقوی, محمد
%J تفکر و کودک
%@ 8835-5678
%D 2013

[Download]