کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران, دوره (1), شماره (2), سال (2013-3) , صفحات (49-57)

عنوان : ( مدلسازی دینامیک سرمایه گذاری در توسعه تولید با در نظر گرفتن پاسخگویی بار )

نویسندگان: مهدی صمدی بی نیازی , محمدحسین جاویدی دشت بیاض , محمد صادق قاضی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سالهای اخیر استفاده از برنامه های پاسخگویی بار برای بهبود بهره برداری از سیستم قدرت، مورد توجه فراوان واقع شده است. پاسخگو بودن تقاضا و تأثیر آن بر قیمت تسویه بازار که مشوق اصلی سرمایهگذاری می باشد، موجب تغییرات جدی در روند توسعه تولید می شود. تا به حال در مدلهای سرمایه گذاری تولید، معمولاً بار بدون کشش قیمتی فرض می شده است. با گسترش روز افزون شبکه های هوشمند، این فرض خدشه دار می شود. در این مقاله مسئله سرمایه گذاری در توسعه تولید شامل منابع انرژی نو، در یک سیستم شامل بارهای پاسخگو، با استفاده از برنامه ریزی پویای تصادفی مدلسازی شده است. در این مدل، عدم قطعیت در تولید و عدم قطعیت در عملکرد بار پاسخگو لحاظ گردیده است. در این راستا با مدلسازی فعل و انفعال بین قیمت و بار پاسخگو، قیمت تسویه بازار تعیین می گردد. برای آنالیز نتایج شبیه سازی، چند شاخص بلند مدت پیشنهاد و مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده، اثرات قابل توجه پاسخگویی بار را بر کاهش قیمت، کاهش خاموشی ها و افزایش قابلیت اطمینان بصورت کمی نشان می دهد.

کلمات کلیدی

, پاسخگویی بار, سرمایهگذاری تولید, انرژیهای نو, برنامهریزی پویای تصادفی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1034302,
author = {صمدی بی نیازی, مهدی and جاویدی دشت بیاض, محمدحسین and محمد صادق قاضی زاده},
title = {مدلسازی دینامیک سرمایه گذاری در توسعه تولید با در نظر گرفتن پاسخگویی بار},
journal = {کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران},
year = {2013},
volume = {1},
number = {2},
month = {March},
issn = {2322-2344},
pages = {49--57},
numpages = {8},
keywords = {پاسخگویی بار، سرمایهگذاری تولید، انرژیهای نو، برنامهریزی پویای تصادفی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدلسازی دینامیک سرمایه گذاری در توسعه تولید با در نظر گرفتن پاسخگویی بار
%A صمدی بی نیازی, مهدی
%A جاویدی دشت بیاض, محمدحسین
%A محمد صادق قاضی زاده
%J کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران
%@ 2322-2344
%D 2013

[Download]