تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی, دوره (12), شماره (27), سال (2013-3) , صفحات (31-52)

عنوان : ( بررسی اثرات اقتصادی شهرکهای صنعتی برنواحی روستایی پیرامون( مطالعه موردی : شهرک صنعتی خیام نیشابور) )

نویسندگان: خدیجه بوزرجمهری , حمید شایان , مجید حمزه ئی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مروزه صنعتی شدن در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به منزله شالوده دستیابی به توسعه محسوب می شود و در همین راستا به منظور بهبود شرایط اقتصادی و زندگی روستاییان، راهبرد ایجاد شهرک های صنعتی در نواحی روستایی در سه دهه گذشته از سوی برنامه ریزان اتخاذ شده است. در این تحقیق به منظور بررسی اثرات اقتصادی شهرک صنعتی خیام بر مناطق روستایی پیرامون، وضعیت اقتصادی وزندگی تعداد 190 کارگر روستانشین شهرک صنعتی با 198 نفر ازسایر شاغلین روستایی از 22 روستای منطقه به روش کوچران محاسبه و شاخص های اقتصادی این دو گروه مورد بررسی ومقایسه قرار گرفته است. نتایج تجزیه و تحلیل آماری (آمار پارامتری و ناپارامتری) نشان می دهد، بیشتر شاخص های اقتصادی مانند میزان اشتغال، افزایش درآمد و ... در دو گروه نمونه، تفاوت معناداری با یکدیگر دارند و کارگران روستایی شاغل در شهرک از وضعیت مطلوبتری برخوردارند.

کلمات کلیدی

, شهرکهای صنعتی, نواحی روستایی, اثرات اقتصادی , شهرک صنعتی خیام نیشابور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1034303,
author = {بوزرجمهری, خدیجه and شایان, حمید and حمزه ئی, مجید},
title = {بررسی اثرات اقتصادی شهرکهای صنعتی برنواحی روستایی پیرامون( مطالعه موردی : شهرک صنعتی خیام نیشابور)},
journal = {تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی},
year = {2013},
volume = {12},
number = {27},
month = {March},
issn = {2228-7736},
pages = {31--52},
numpages = {21},
keywords = {شهرکهای صنعتی، نواحی روستایی، اثرات اقتصادی ، شهرک صنعتی خیام نیشابور},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثرات اقتصادی شهرکهای صنعتی برنواحی روستایی پیرامون( مطالعه موردی : شهرک صنعتی خیام نیشابور)
%A بوزرجمهری, خدیجه
%A شایان, حمید
%A حمزه ئی, مجید
%J تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی
%@ 2228-7736
%D 2013

[Download]