مهندسی عمران فردوسی, دوره (24), شماره (1), سال (2012-4) , صفحات (71-90)

عنوان : ( پیش بینی ظرفیت باربری نهایی شمع های تحت اثر بار محوری به کمک ماشین بردار پشتیبان SVM )

نویسندگان: علیرضا کردجزی , فریدون پویانژاد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پیشبینی ظرفیت باربری شمعهای تحت اثر بار محوری یکی از مسائل اساسی در مهندسی ژئوتکنیک می باشد و تاکنون روشها ی متفاوتی برای ارزیابی آن ارائه شده است. کار آیی روشهای یادگیری ماشین در ارزیابی پدیدههای ژئوتکنیکی در پژوهشهای گوناگونی ذکر اشاره کرد. در این مقاله از یک مدل ماشین بردار ( SVM) شده است. از جمله روشهای یادگیری ماشین میتوان به روش ماشین بردار پشتیبان برای ارزیابی ظرفیت باربری نهایی شمعهای تحت اثر بار محوری استفاده شده اس ت. (CPT) پشتیبان مبتنی بر دادههای آزمایش نفوذ مخروط دادههای مورد استفاده در این پژوهش، از مقالات منتش رشده، استخراج شده است و این دادهها شامل نتایج آزمون بارگذاری استاتیکی شمع در در خاک محل و خواص هندسی شمع میباشد. با مقایس ه ی نتایج به دس تآمده از مدل (CPT) مقیاس واقعی، نتایج آزمایش نفوذ مخروط ارائ هشده و مقادیر واقعی، کارایی مناسب مدل تأیید میشود. در نهایت با تحلیل حساسیت، اثر هر یک از متغی رهای ورودی مدل نیز مورد بررسی قرار میگیرد

کلمات کلیدی

, آزمایش بارگذاری استاتیکی شمع, آزمایش نفوذ مخروط, ظرفیت باربری نهایی شمع, ماشین بردار پشتیبان.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1034316,
author = {کردجزی, علیرضا and پویانژاد, فریدون},
title = {پیش بینی ظرفیت باربری نهایی شمع های تحت اثر بار محوری به کمک ماشین بردار پشتیبان SVM},
journal = {مهندسی عمران فردوسی},
year = {2012},
volume = {24},
number = {1},
month = {April},
issn = {2783-2805},
pages = {71--90},
numpages = {19},
keywords = {آزمایش بارگذاری استاتیکی شمع، آزمایش نفوذ مخروط، ظرفیت باربری نهایی شمع، ماشین بردار پشتیبان.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پیش بینی ظرفیت باربری نهایی شمع های تحت اثر بار محوری به کمک ماشین بردار پشتیبان SVM
%A کردجزی, علیرضا
%A پویانژاد, فریدون
%J مهندسی عمران فردوسی
%@ 2783-2805
%D 2012

[Download]