نقد ادبی, دوره (5), شماره (20), سال (2013-3) , صفحات (143-170)

عنوان : ( امید و ناامیدی در بوف کور- تحلیل مفاهیم انتزاعی بوف کور بر اساس نظریه استعاره مفهومی )

نویسندگان: بی بی زهره هاشمی , ابوالقاسم قوام ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با وجود اختلاف نظرهای مختلف و متعدد مفسّران و منتقدان بوف کور، می توان گفت همۀ آن ها بر این قول اتفاق نظر داشته اند که دو پارۀ بوف کور به نوعی تکرار یکدیگرند. علاوه بر این، می شود گفت تقریباً قریب به اتفاق اکثر این شرح ها با استفاده از نقد روان شناختی به تحلیل اثر پرداخته اند. در حالی که نگارندگان با عنایت به دو نکتۀ یاد شده تلاش کرده اند با تحلیل استعاره های مفهومی ای که هدایت در این دو قسمت به کار برده، از طریق «نظریۀ استعارۀ مفهومی» فراتر از استدلال های روان شناسانه ای که ناقدان این اثر داشته اند به کشف شباهت ها و تفاوت های این دو قسمت بپردازند تا در نهایت به نگاهی جدیدتر و متفاوت با آنچه تاکنون ذکر شده، دست ی ابند و ثابت کنند که هدایت با وجود کاربرد شباهت های فراوان در این دو پار،, بینش های متفاوتی را در هریک دنبال می کرده است.

کلمات کلیدی

, هدایت, بوف کور, استعارۀ مفهومی, نگاشت, قلمرو منبع و هدف, الگوی استنباطی, تعمیم چندمعنایی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1034328,
author = {هاشمی, بی بی زهره and قوام, ابوالقاسم},
title = {امید و ناامیدی در بوف کور- تحلیل مفاهیم انتزاعی بوف کور بر اساس نظریه استعاره مفهومی},
journal = {نقد ادبی},
year = {2013},
volume = {5},
number = {20},
month = {March},
issn = {2008-0360},
pages = {143--170},
numpages = {27},
keywords = {هدایت، بوف کور، استعارۀ مفهومی، نگاشت، قلمرو منبع و هدف، الگوی استنباطی، تعمیم چندمعنایی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T امید و ناامیدی در بوف کور- تحلیل مفاهیم انتزاعی بوف کور بر اساس نظریه استعاره مفهومی
%A هاشمی, بی بی زهره
%A قوام, ابوالقاسم
%J نقد ادبی
%@ 2008-0360
%D 2013

[Download]