پژوهش و برنامه‌ریزی شهری, دوره (3), شماره (8), سال (2012-6) , صفحات (93-112)

عنوان : ( تحلیل الگوی گسترش شهر بهشهر بر اساس مد لهای کمی برنامه ریزی منطقه ای )

نویسندگان: رضا مختاری ملک آبادی , محمد اجزاء شکوهی , یاسر قاسمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده در چند دهه اخیر شهرهای ایران مانند بسیاری از شه رهای کشورهای جهان سوم دچار تحولات چشمگیری شد هاند، از جمله این تحولات افزایش سریع جمعیت بوده، که شهر بهشهر نیز مانند بسیاری از شهرهای کشور از این تحولات مصون نمانده است. به طوری که جمعیت این شهر در 50 سال اخیر بیش از 5 برابر رشد داشته است. این رشد فزایند، گسترش فیزیکی بی رویه شهر را نیز در پی داشته و به منظور تعدیل این نارسائ ی ها و مشکلات شهری، تحقیق حاضر بر آن است تا فرآیند گسترش شهر بهشهر و عوامل موثر بر آن را مشخص و راهکارهای پیشنهادی در رفع و تعدیل این فرآیند را پی جویی نماید. روش تحقیق توصیفی - تحلیلی است. برای و ضرایب همبستگی HDI ، تحلیل داد هها از مد لهای آنتروپی شانون و هلدرن، ویلیامسن، امتیاز استاندارد شده پیرسون و اسپیرمن استفاده شده است. نتایج نشان دهنده آن است که: 60 درصد از رشد فیزیکی شهر در فاص له 1355 مربوط به رشد جمعیت بوده و 40 درصد باقیمانده، مربوط به رشد افقی و اسپرال شهر - سالهای 1385 است - محدوده مرکزی شهر از ساختاری متراک متر و محدود ههای پیرامونی از ساختاری پراکنده برخوردارند . - توزیع مکانی و سلسله مراتبی کاربری ها در سطح نواحی و محلات شهری بهشهر به صورت نامتوازن بوده و این بی نظمی در ساختار فضایی، شهر را به آشفتگی در بخش مرکزی و عدم تحرک شهری در سطح نواحی و محلات شهری دچار کرده است. همچنین به دلیل وجود موانعی چون پیش کوه های جهان مورا در جنوب و بالا بودن سطح آبهای زیرزمینی و راه آهن در شمال شهر، توسعه شهر به صورت افقی و خطی صورت گرفته است. بنابراین، م یتوان به گسترش عمودی به جای گسترش افقی شهر، اجرای طرح بهسازی و نوسازی بافت فرسوده و استفاده بیشتر از اراضی شهر و پر کردن فضاهای خالی داخل شهردر جهت جلوگیری از رشد افقی شهر اشاره کرد.

کلمات کلیدی

, واژ ه های کلیدی: توسعه کالبدی, رشد افقی و پراکنده, مدل آنتروپی شانون, شاخص رتب هبند ی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1034332,
author = {رضا مختاری ملک آبادی and اجزاء شکوهی, محمد and یاسر قاسمی},
title = {تحلیل الگوی گسترش شهر بهشهر بر اساس مد لهای کمی برنامه ریزی منطقه ای},
journal = {پژوهش و برنامه‌ریزی شهری},
year = {2012},
volume = {3},
number = {8},
month = {June},
issn = {2228-5229},
pages = {93--112},
numpages = {19},
keywords = {واژ ه های کلیدی: توسعه کالبدی، رشد افقی و پراکنده، مدل آنتروپی شانون، شاخص رتب هبند ی استاندارد بهشهر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل الگوی گسترش شهر بهشهر بر اساس مد لهای کمی برنامه ریزی منطقه ای
%A رضا مختاری ملک آبادی
%A اجزاء شکوهی, محمد
%A یاسر قاسمی
%J پژوهش و برنامه‌ریزی شهری
%@ 2228-5229
%D 2012

[Download]