تحقیقات بتن, دوره (1), شماره (2), سال (2009-3) , صفحات (75-83)

عنوان : ( بررسی رفتار اتصالات بتنی تقویت شده با کمک الیافFRP )

نویسندگان: مصطفی خانزادی , بهروز حسنی , وحید احمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله آنالیز غیرخطی برای بررسی اثرات استفاده از الیاف FRP بر روی اتصالات بتنی و بهبود مقاومت برشی، خمشی و شکل پذیری ناحیه اتصال انجام می‌شود. به اتصال بارهای جانبی و بارهای ثقلی اعمال می‌گردد. اتصال با کمک نرم افزار ANSYS به صورت سه بعدی شبیه سازی می شود. در این بررسی دو نمونه اتصال مبنا طرح و با کمک الیاف که به صورت‌های گوناگون بر روی وجوه اتصالات چسبانده می شود تقویت می‌شوند. جواب‌های بدست آمده نشان می‌دهد در حالتی که الیاف علاوه بر تقویت ناحیه کششی تیر، با زاویه45 درجه نسبت به افق در اطراف تیر نیز چسبانده می شود و همزمان ستون به صورت دور پیچ با کمک الیاف تقویت گردیده است بهترین حالت برای افزایش ظرفیت برشی تیر را ایجاد کرده و شکل پذیری ناحیه اتصال نیز بهبود می‌یابد. همچنین نتایج تحقیق حاضر حاکی از رفتارمناسب اتصالات با نسبت زیاد آرماتور طولی تیر در برابر بارهای وارده بود به طوری که کلیه اتصالات تقویت شده با میزان حداکثر آرماتور توانستند مقاومت خمشی و برشی بهتری را از خود نشان دهند.

کلمات کلیدی

, الیاف FRP, اتصال بتنی, نمونه مبنا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1034334,
author = {مصطفی خانزادی and حسنی, بهروز and وحید احمدی},
title = {بررسی رفتار اتصالات بتنی تقویت شده با کمک الیافFRP},
journal = {تحقیقات بتن},
year = {2009},
volume = {1},
number = {2},
month = {March},
issn = {2008-4242},
pages = {75--83},
numpages = {8},
keywords = {الیاف FRP، اتصال بتنی، نمونه مبنا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رفتار اتصالات بتنی تقویت شده با کمک الیافFRP
%A مصطفی خانزادی
%A حسنی, بهروز
%A وحید احمدی
%J تحقیقات بتن
%@ 2008-4242
%D 2009

[Download]