پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (4), شماره (4), سال (2013-3) , صفحات (274-283)

عنوان : ( برآورد و مقایسه احتیاجات لیزین قابل هضم در جوجه های گوشتی راس 308 وکاب 500 )

نویسندگان: مهران مهری , حسن نصیری مقدم , حسن کرمانشاهی , محسن دانش مسگران ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده دو آزمایش برای تعیین احتیاجات لیزین در جوجه های گوشتی راس 308 و کاب 500 از سن 15 تا 28 روزگی انجام گرفت. جیره پایه برای مقادیر 1 درصد / 0 تا 2 / کافی همه مواد مغذی به جز لیزین تنظیم گردید. سطوح افزایشی مکمل لیزین به جیره پایه افزوده شد تا 6 تیمار آزمایشی در دامنه 6 لیزین قابل هضم تامین شود. جوجهها بطور تصادفی در 48 قفس ( 4 تکرار و 12 پرنده در هر تکرار) در قالب طرح کاملاً تصادفی قرار گرفتند و هر قفس یکی از شش سطح اسید آمینه را دریافت نمود. افزایش وزن، مصرف خوراک، ضریب تبدیل غذایی و مصرف لیزین قابل هضم به سطوح افزایشی لیزین بصورت غیرخطی پاسخ دادند و اثر متقابل بین سطح لیزین و سویه به جز در مورد مصرف خوراک برای سایر پاسخ های عملکرد معنی دار بود . میزان احتیاجات لیزین با استفاده از مدل های خطوط شکسته خطی و درجه دو برآورد شد. بر اساس مدل خطوط شکسته خطی احتیاجات لیزین در سویه راس 1 درصد بدست آمد؛ ولی با استفاده از مدل خطوط شکسته درجه دو برای افزایش / 0 و 08 / برای افزایش وزن بدن و ضریب تبدیل غذایی به ترتیب 95 1 درصد برآورد گردید. در سویه کاب احتیاجات لیزین برای افزایش وزن بدن و ضریب تبدیل غذایی با استفاده از مدل خطوط شکسته / وزن بدن 05 0 درصد برآورد گردید، ولی با استفاده از مدل خطوط شکسته درجه دو میزان لیزین مورد نیاز برای افزایش وزن بدن و / 0 و 98 / خطی به ترتیب 89 1 درصد بود. / 0 و 14 / ضریب تبدیل غذایی به ترتیب 99 واژه های کلیدی: لیزین قابل هضم، سویه، احتیاجات، مدل خط شکسته

کلمات کلیدی

, لیزین قابل هضم, سویه, احتیاجات, مدل خط
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1034349,
author = {مهران مهری and نصیری مقدم, حسن and کرمانشاهی, حسن and دانش مسگران, محسن},
title = {برآورد و مقایسه احتیاجات لیزین قابل هضم در جوجه های گوشتی راس 308 وکاب 500},
journal = {پژوهشهای علوم دامی ایران},
year = {2013},
volume = {4},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-3106},
pages = {274--283},
numpages = {9},
keywords = {لیزین قابل هضم، سویه، احتیاجات، مدل خط شکسته},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برآورد و مقایسه احتیاجات لیزین قابل هضم در جوجه های گوشتی راس 308 وکاب 500
%A مهران مهری
%A نصیری مقدم, حسن
%A کرمانشاهی, حسن
%A دانش مسگران, محسن
%J پژوهشهای علوم دامی ایران
%@ 2008-3106
%D 2013

[Download]