جامعه شناسی تاریخی, دوره (4), شماره (2), سال (2013-1) , صفحات (145-172)

عنوان : ( تحلیل گفتمان انتقادی هویت ایرانی درشاهنامه فردوسی (مورد مطالعه: داستان سیاوش) )

نویسندگان: علی یوسفی , محمدرضا هاشمی , زهرا بستان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شاهنامه فردوسی با روایت گذشته ایرانیان بخش عمده ای از عناصر هویت ایرانی را به حال حاضر انتقال داده است. در این نوشتار به منظور شناخت هویت ایرانی و تقابل آن با غیر ایرانی و بستر زمانی و مکانی بوجود آورنده شاهنامه، از روش تحلیل گفتمان انتقادی استفاده شده است. نتایج واکاوی متن داستان سیاوش نشان می دهد گفتمان هویت ایرانی به واسطه تقابل با گفتمان هویت انیرانی شکل گرفته و در هر دو گفتمان، بعد سیاسی هویت از اهمیت بیشتری برخورداراست. فردوسی نهاد سیاسی رانگهبان آزادی واستقلال ایران زمین می داند.درواقع فردوسی با توجه به شرایط زمان خویش و غلبه اعراب بر ایران سعی در ارائه ایده سیاسی خود در قالب شاهی آرمانی داشته است. شاه آرمانی با ویژگی فر ایزدی، داد و خرد به عنوان دال مرکزی گفتمان هویت ایرانی بوده است و در مقابل از شاه انیرانی به عنوان دال مرکزی هویت انیرانی،که فاقد فره ایزدی، داد و خرد است، مشروعیت زدایی شده است.

کلمات کلیدی

, هویت ایرانی, هویت انیرانی, تحلیل گفتمان انتقادی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1034362,
author = {یوسفی, علی and هاشمی, محمدرضا and بستان, زهرا},
title = {تحلیل گفتمان انتقادی هویت ایرانی درشاهنامه فردوسی (مورد مطالعه: داستان سیاوش)},
journal = {جامعه شناسی تاریخی},
year = {2013},
volume = {4},
number = {2},
month = {January},
issn = {2322-1941},
pages = {145--172},
numpages = {27},
keywords = {هویت ایرانی، هویت انیرانی، تحلیل گفتمان انتقادی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل گفتمان انتقادی هویت ایرانی درشاهنامه فردوسی (مورد مطالعه: داستان سیاوش)
%A یوسفی, علی
%A هاشمی, محمدرضا
%A بستان, زهرا
%J جامعه شناسی تاریخی
%@ 2322-1941
%D 2013

[Download]