رسوب شناسی کاربردی, دوره (1), شماره (1), سال (2012-4) , صفحات (89-101)

عنوان : ( کاربرد مدلMPSIAC و GIS در برآورد میزان فرسایش : مثالی از حوضه آبریز سرغایه - سرنیش (جنوب مشهد) )

نویسندگان: اسداله محبوبی , عفت پاسبان , محمدحسین محمودی قرائی , محمد خانه باد , سمیرا تقدیسی نیک بخت ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فرسایش خاک و رسوبزایی در حوضه های آبریز یکی از مشکلات بزرگ اکثر کشورهای جهان (از جمله ایران محسوب می گردد. هدف این پژوهش برآورد تولید رسوب و شدت فرسایش با استفاده از روش GIS و مدل اصلاح شده پسیاک در حوضه آبریز سرغایه - سرنیش با مساحت 654 / 70 کیلومتر مربع واقع در جنوب مشهد است. واحد های سنگی منطقه شامل افیولیت ملانژهای کرتاسه شمال تربت حیدریه، کنگلومرا، ماسه سنگ، شیل، مارن و ژیپس ترشیاری است. نتایج نشان می دهد که 8 / 14 % (معادل 65 / 1045 هکتار ) از کل مساحت آبریز در رده پنج (رسوبزایی خیلی زیاد) و 2 / 85 % ( معادل 75 / 6019 هکتار ) در رده چهار (رسوب زایی زیاد) و 51 / 0 % (43 / 36 هکتار) در رده سوم (رسوبزایی متوسط) قرار می گیرند. میانگین تولید رسوب بر اساس این مدل به ترتیب 91 / 9، 91 / 5 و 12 / 3 تن در هکتار محاسبه گردید. انواع اشکال فرسایشی موجود در منطقه به ترتیب اهمیت شامل فرسایش های آبراهه ای، شیاری، سطحی، واریزه ای، خندقی و کناری است

کلمات کلیدی

, فرسایش, رسوب زایی, مدل اصلاح شده پسیاک, سرغایه - سرنیش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1034371,
author = {محبوبی, اسداله and پاسبان, عفت and محمودی قرائی, محمدحسین and خانه باد, محمد and تقدیسی نیک بخت, سمیرا},
title = {کاربرد مدلMPSIAC و GIS در برآورد میزان فرسایش : مثالی از حوضه آبریز سرغایه - سرنیش (جنوب مشهد)},
journal = {رسوب شناسی کاربردی},
year = {2012},
volume = {1},
number = {1},
month = {April},
issn = {2322-147X},
pages = {89--101},
numpages = {12},
keywords = {فرسایش، رسوب زایی، مدل اصلاح شده پسیاک، سرغایه - سرنیش},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کاربرد مدلMPSIAC و GIS در برآورد میزان فرسایش : مثالی از حوضه آبریز سرغایه - سرنیش (جنوب مشهد)
%A محبوبی, اسداله
%A پاسبان, عفت
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A خانه باد, محمد
%A تقدیسی نیک بخت, سمیرا
%J رسوب شناسی کاربردی
%@ 2322-147X
%D 2012

[Download]