پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (4), شماره (4), سال (2013-3) , صفحات (345-357)

عنوان : ( بررسی نوع ژنتیکی در اسب اصیل ترکمن ایرات با استفاده از 4 جایگاه ریز ماهواره )

نویسندگان: محبوبه سموزاد , محمدرضا نصیری , علی اصغر اسلمی نژاد , مجتبی طهمورث پور , محمد دوستی , عبدالجلیل غیادی , شاهرخ قوتی رودسری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی تنوع ژنتیکی اسب اصیل ترکمن ایران با استفاده نشانگرهای ریزماهواره بود. تعداد 51 نمونه خون از اسب های اصیل ژنومی استخراج، سپس واکنش زنجیره ای پلیمراز برای تکثیر قطع ات چهار DNA . ترکمن در منطقه راز و جرگلان در خراسان شمالی جمع آوری شد با استفاده از جفت آغازگر های اختصاصی به صورت استاندارد انجام شد سپس (AHT و 04 HMS07 ،HMS03 ،HMS جایگاه ریزماهواره ( 02 محصولات واکنش زنجیره ای پلیمراز چهار جایگاه بر روی ژل اکریل آمید 8 درصد الکتروفورز و رنگ آمیزی شدند. نتایج این تحقیق نشان داد که تعداد 12 آلل) و کمترین تعداد آلل در جایگاه ) HMS آللهای چهار جایگاه مورد مطالعه از 9 تا 12 آلل متغیر بودند که بیشترین تعداد آلل در جایگاه ژنی 02 0) در جایگاه / و کمترین مقدار این معیار ( 8039 HMS 0) در جایگاه 02 / 9آلل) مشاهده شد. بیشترین مقدار هتروزیگوسیتی( 8847 ) HMS ژنی 07 0) مربوط به / و کمترین مقدار این معیار ( 77 (HMS 0/86 ) مربوط به جایگاه ( 07 ) PIC مشاهده شد. بیشترین مقدار اطلاعات چند شکلی HMS03 برآورد AHT و 04 HMS 2 ) نیز به ترتیب در جایگاه های ژنی 07 / 2 و 0532 / بود. بیشترین و کمترین مقدار شاخص شانون ( 2617 HMS جایگاه 03 گردید. نتایج نشان دادند که 4 جایگاه ریزماهواره مطالعه شده چند شکلی بالایی دارند و می توانند به عنوان نشانگر ملکولی مناسبی در مطالعات ژنتیکی مورد استفاده قرار گیرند.

کلمات کلیدی

, اطلاعات چند شکلی, اسب اصیل ترکمن, تنوع ژنتیکی, هتروزیگوسیتی, نشانگر ریزماهواره
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1034372,
author = {سموزاد, محبوبه and نصیری, محمدرضا and اسلمی نژاد, علی اصغر and طهمورث پور, مجتبی and دوستی, محمد and عبدالجلیل غیادی and قوتی رودسری, شاهرخ},
title = {بررسی نوع ژنتیکی در اسب اصیل ترکمن ایرات با استفاده از 4 جایگاه ریز ماهواره},
journal = {پژوهشهای علوم دامی ایران},
year = {2013},
volume = {4},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-3106},
pages = {345--357},
numpages = {12},
keywords = {اطلاعات چند شکلی، اسب اصیل ترکمن، تنوع ژنتیکی، هتروزیگوسیتی، نشانگر ریزماهواره},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی نوع ژنتیکی در اسب اصیل ترکمن ایرات با استفاده از 4 جایگاه ریز ماهواره
%A سموزاد, محبوبه
%A نصیری, محمدرضا
%A اسلمی نژاد, علی اصغر
%A طهمورث پور, مجتبی
%A دوستی, محمد
%A عبدالجلیل غیادی
%A قوتی رودسری, شاهرخ
%J پژوهشهای علوم دامی ایران
%@ 2008-3106
%D 2013

[Download]