جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام, دوره (1), شماره (2), سال (2012-9) , صفحات (1-26)

عنوان : ( سنجش ورتبه بندی قدرت ملی کشورها در جهان اسلام )

نویسندگان: سیدهادی زرقانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به مجموعه ای از توانایی های مادی ومعنوی که در قلمرو یک واحد جغرافیایی- سیاسی به نام کشور وجود دارد،قدرت ملی گفته می شود. سنجش و اندازه گیری قدرت ملی کشورها به منظور تعیین جایگاه کشور در نظام ژئوپلیتیک جهانی و مقایسه قدرت کشورها،همواره از دغدغه های جغرافیدان های سیاسی، دانشمندان علوم سیاسی و روابط بین الملل بوده است. از همین رو،تلاش های متعددی از سوی صاحب نظران جهت سنجش قدرت کشورها در قالب ابداع روش ها و مدل های تک متغیره و چند متغیره محدود صورت گرفته است، که همه آنها از منظر یک یا چند متغیر یا بعد محدود کشورهای جهان را رتبه بندی و مقایسه کرده اند ولی هیچگاه منعکس کننده قدرت ملی جامع و فراگیر کشورها نبوده اند.در این تحقیق با مروری بر مدل های پیشین سنجش قدرت ملی، مدل جدیدی برای محاسبه قدرت ملی ارائه شده که نسبت به مدل های قبل جامع تر محسوب می شود. مقاله حاضر با استفاده از مدل مزبوربه سنجش قدرت کشورهای جهان اسلام در قالب نه فاکتور مجزا پرداخته است. بر این اساس، ضمن مشخص کردن رتبه کشورهای جهان اسلام از نظر میزان قدرت در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و...به مقایسه تطبیقی رتبه جمهوری اسلامی ایران با کشورهای مذکور در هر کدام از فاکتورهای نه گانه و همچنین در مجموع فاکتورها(میزان قدرت ملی) پرداخته است. در پایان نیز ساختار سه سطحی قدرت بر اساس مدل مزبور ترسیم شده و جایگاه کشورهای جهان اسلام در این ساختار مشخص شده است.

کلمات کلیدی

, ساختار قدرت, ژئوپلیتیک, قدرت ملی, جهان اسلام, جمهوری اسلامی ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1034387,
author = {زرقانی, سیدهادی},
title = {سنجش ورتبه بندی قدرت ملی کشورها در جهان اسلام},
journal = {جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام},
year = {2012},
volume = {1},
number = {2},
month = {September},
issn = {2252-0732},
pages = {1--26},
numpages = {25},
keywords = {ساختار قدرت، ژئوپلیتیک، قدرت ملی، جهان اسلام، جمهوری اسلامی ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سنجش ورتبه بندی قدرت ملی کشورها در جهان اسلام
%A زرقانی, سیدهادی
%J جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام
%@ 2252-0732
%D 2012

[Download]