همایش ملی خراسان جنوبی، نظم و امنیت , 2013-04-24

عنوان : ( بررسی و تحلیل بازتاب های سیاسی فضایی بازارچه های مرزی(نمونه موردی بازارچه های مرزی استان خراسان جنوبی با تاکید بر بازارچه مرزی ماهیرود) )

نویسندگان: سیدهادی زرقانی , هادی اعظمی , اسماعیل علمدار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در کشور ما مناطق مرزی از مناطق حساس و استراتژیک کشور به شمار می روند. ناتوانی های بالقوه طبیعی و اقتصادی و دوری از مرکز کشور و به تبع آن دوری از کانون های قدرت سیاسی، اقتصادی و تصمیم گیری از ویژیگی های اصلی این مناطق است. تاسیس بازارچه مرزی از شناخته شده ترین روش های توسعه اقتصادی نواحی مرزی است که می تواند تحول بنیادی در تولید،اشتغال ،تثبیت جمعیت مرزنشین ،افزایش درآمد و درنهایت توسعه وامنیت پایدار در منطقه ایجاد کند. استان خراسان جنوبی با حدود 400کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان از دیرباز به لجاظ قرارداشتن در مسیر جاده ابریشم در مبادله کالا و تجارت از اهمیت خاص و ویژه ای برخوردار بوده است.یکی از مهمترین مزیت های تجاری این استان نسبت به استان های همجوار ویژیگی خاص ژئوپلیتیکی و بیشترین مرز مشترک با افغانستان و نیز وجود چهار بازارچه مرزی فعال و همچنین قرارگرفتن در کریدر شمال-جنوب وشرق به غرب کشور است. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و تکیه بر منابع کتابخانه ای و میدانی(مصاحبه ها و مشاهدات نگارنده) به بررسی بازتاب های سیاسی فضایی بازارچه های مرزی استان بعد از تاسیس آن پرداخته شده است. نتایج بررسی ها در این مقاله حاکی از آن است که بازارچه مرزی ماهیرود سربیشه نسبت به سه بازارچه مرزی دیگر به عنوان یکی از اهرم های مهم در ایجاد اشتغال و توسعه روابط تجاری با کشور های هم جوار در سال های گذشته بوده و پیوسته تاثیر قابل توجهی در فعالیت های اقتصادی و ایجاد امنیت منطقه سربیشه و حتی استان داشته است.

کلمات کلیدی

, بازارچه مرزی, بازتاب سیاسی و فضایی, خراسان جنوبی, ماهیرود سربیشه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1034388,
author = {زرقانی, سیدهادی and اعظمی, هادی and علمدار, اسماعیل},
title = {بررسی و تحلیل بازتاب های سیاسی فضایی بازارچه های مرزی(نمونه موردی بازارچه های مرزی استان خراسان جنوبی با تاکید بر بازارچه مرزی ماهیرود)},
booktitle = {همایش ملی خراسان جنوبی، نظم و امنیت},
year = {2013},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {بازارچه مرزی،بازتاب سیاسی و فضایی، خراسان جنوبی،ماهیرود سربیشه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی و تحلیل بازتاب های سیاسی فضایی بازارچه های مرزی(نمونه موردی بازارچه های مرزی استان خراسان جنوبی با تاکید بر بازارچه مرزی ماهیرود)
%A زرقانی, سیدهادی
%A اعظمی, هادی
%A علمدار, اسماعیل
%J همایش ملی خراسان جنوبی، نظم و امنیت
%D 2013

[Download]