همایش ملی خراسان جنوبی، نظم و امنیت , 2013-04-24

عنوان : ( بررسی چالش های آبی استان خراسان جنوبی و نقش آن در امنیت )

نویسندگان: سیدهادی زرقانی , مهدی محمدزاده , معصومه نادی , معصومه ورزدار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کمبود و بحران آب واژه ای است که با ورود به قرن بیست و یک بیشتر با آن مواجه هستیم. آب ماده ای بی بدیل جایگزین ناشدنی است. امروزه در سطح جهان شاهد چالش هایی بر سرمنابع آب می باشیم، چالش هایی که ممکن است، به راحتی و از طریق دیپلماسی نیز حل نشود و گاهی اوقات درگیری های عمده ای را شکل بخشیده است.یکی از مسائل عمده ای که گریبانگیر کشورهای جنوب غربی آسیا است، مسئله تأمین آب مورد نیاز به منظور حل بحران های ناشی از کمبود آن است.کشور ایران و به ویژه حوزه شرقی آن نیز با این مشکل مواجه است. در این میان استان خراسان جنوبی از جمله استان های شرقی ایران است که به علل مختلف از جمله رشد جمعیتی و صنعتی، کمبود بارش و تداوم خشکسالی ، برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی و... با کمبود جدی منابع آبی مواجه شده است.کمبود آب علاوه بر تنش های محلی و منطقه ای، روند توسعه ی این استان را با مشکل مواجه ساخته و موجب بروز انواع ناامنی ها در سطح استان شده است. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، به بررسی وضعیت منابع آبی استان خراسان جنوبی پرداخته شده است و همچنین مهمترین چالش های ناشی از کمبود و محدودیت های منابع استان به خصوص از منظر نقش آن در امنیت مورد بررسی قرار گرفته است؛ در پایان نیز طرح های انتقال آب به استان و مزایا و محدودیت آن مورد توجه قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, خراسان جنوبی, امنیت, خشکسالی, انتقال آب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1034389,
author = {زرقانی, سیدهادی and محمدزاده, مهدی and نادی, معصومه and ورزدار, معصومه},
title = {بررسی چالش های آبی استان خراسان جنوبی و نقش آن در امنیت},
booktitle = {همایش ملی خراسان جنوبی، نظم و امنیت},
year = {2013},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {خراسان جنوبی،امنیت، خشکسالی، انتقال آب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی چالش های آبی استان خراسان جنوبی و نقش آن در امنیت
%A زرقانی, سیدهادی
%A محمدزاده, مهدی
%A نادی, معصومه
%A ورزدار, معصومه
%J همایش ملی خراسان جنوبی، نظم و امنیت
%D 2013

[Download]