بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (5), شماره (1), سال (2013-5) , صفحات (16-26)

عنوان : ( اثر کودهای آلی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاهان دارویی اسفرزه (Forssk. Plantago ovata)، قدومه شیرازی (L. homolocarpum (Alyssum، قدومه شهری (L. Lepidium perfoilatum) و تخم شربتی(Lalementia iberica L.) )

نویسندگان: علیرضا کوچکی , شهرام امیرمرادی , جواد شباهنگ , سلما کلانتری خاندانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این آزمایش با هدف بررسی اثرات کودهای آلی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاهان دارویی اسفرزه (.Forssk Plantago ovata)، قدومه شهری (.L Lepidium Perfoilatum)، قدومه شیرازی (Alyssum homolocarpum L.) و تخم شربتی (.L Lalementia iberica) در مزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی 89-1388بصورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. فاکتور اصلی شامل انواع کودهای آلی کود گاوی، ورمی‌کمپوست، کمپوست قهوه و کمپوست قارچ و فاکتور فرعی شامل چهار گونه دارویی اسفرزه، قدومه شهری، قدومه شیرازی و بارهنگ بود. تأثیر کودهای آلی مختلف روی گیاهان مورد آزمایش از نظر کلیه صفات مورد مطالعه بجز وزن هزاردانه معنی دار بود. اثر متقابل نوع گیاه و نوع کود آلی فقط برای صفت وزن خشک اندام های هوایی معنی‌دار شد. در بین گیاهان دارویی مورد بررسی، تخم شربتی بطور متوسط از نظر میزان موسیلاژ (75/27 درصد) نسبت به قدومه شیرازی (16 درصد)، اسفرزه (92/15) و قدومه شهری (92/15 درصد) بیشترین میزان را داشت. در بین کودهای آلی، استفاده از نوع کود گاوی کاملاً پوسیده با تولید 1816 کیلوگرم در هکتار ماده خشک، عملکرد بذر 5/467 کیلوگرم در هکتار، تعداد 550 بذر در گیاه، ارتفاع گیاه 17/32 سانتی‌متر و میزان موسیلاژ 75/20 درصد، بیشترین مقادیر را به خود اختصاص داد.

کلمات کلیدی

, عملکرد دانه, کمپوست قارچ, کود گاوی, گیاهان دارویی لعابدار, ورمیکمپوست
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1034390,
author = {کوچکی, علیرضا and امیرمرادی, شهرام and شباهنگ, جواد and کلانتری خاندانی, سلما},
title = {اثر کودهای آلی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاهان دارویی اسفرزه (Forssk. Plantago ovata)، قدومه شیرازی (L. homolocarpum (Alyssum، قدومه شهری (L. Lepidium perfoilatum) و تخم شربتی(Lalementia iberica L.)},
journal = {بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology},
year = {2013},
volume = {5},
number = {1},
month = {May},
issn = {2008-7713},
pages = {16--26},
numpages = {10},
keywords = {عملکرد دانه، کمپوست قارچ، کود گاوی، گیاهان دارویی لعابدار، ورمیکمپوست},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر کودهای آلی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاهان دارویی اسفرزه (Forssk. Plantago ovata)، قدومه شیرازی (L. homolocarpum (Alyssum، قدومه شهری (L. Lepidium perfoilatum) و تخم شربتی(Lalementia iberica L.)
%A کوچکی, علیرضا
%A امیرمرادی, شهرام
%A شباهنگ, جواد
%A کلانتری خاندانی, سلما
%J بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology
%@ 2008-7713
%D 2013

[Download]