چهارمین کنگره انجمن روان شناسی ایران , 2013-02-19

عنوان : ( رابطه کیفیت دلبستگی با احساس انسجام روانی )

نویسندگان: حمیده قائدی فر , محمدسعید عبدخدائی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش کیفیت‌دلبستگی در احساس انسجام‌روانی صورت گرفت. شرکت‌کنندگان این پژوهش را دانش‌آموزان دختر مقطع دوم و سوم متوسطه شهرستان کازرون در سال تحصیلی 91-90 تشکیل دادند، و ابزارهای مورد استفاده عبارتند از پرسشنامه‌های احساس انسجام‌روانی فلنسبرگ(SOC) و کیفیت‌دلبستگی هازان و شیور(AAQ). یافته‌های پژوهش نشان داد که احساس انسجام روانی با سبک‌دلبستگی ایمن رابطه مستقیم و معنادار و با سبک‌دلبستگی دوسوگرا رابطه منفی و معنادار دارد اما با سبک‌اجتنابی رابطه معناداری نداشت. نتایج تحلیل ر‌گرسیون نشان داد که سبک‌دلبستگی ایمن بطور معناداری قادر به پیش‌بینی احساس انسجام روانی است. مطابق با یافته‌های پژوهش، افراد با سبک‌دلبستگی ایمن از احساس انسجام‌روانی قویتری برخوردارند و این بدان معناست که این افراد در برخورد با شرایط تنش‌زا به نحو مؤثرتری عمل می‌کنند.

کلمات کلیدی

, احساس انسجام روانی, سبک دلبستگی ایمن, اجتنابی, دوسوگرا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1034393,
author = {قائدی فر, حمیده and عبدخدائی, محمدسعید and آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا},
title = {رابطه کیفیت دلبستگی با احساس انسجام روانی},
booktitle = {چهارمین کنگره انجمن روان شناسی ایران},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {احساس انسجام روانی، سبک دلبستگی ایمن، اجتنابی، دوسوگرا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T رابطه کیفیت دلبستگی با احساس انسجام روانی
%A قائدی فر, حمیده
%A عبدخدائی, محمدسعید
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%J چهارمین کنگره انجمن روان شناسی ایران
%D 2013

[Download]