شریف, دوره (30), شماره (2), سال (2014-12) , صفحات (97-105)

عنوان : ( مطالعه تجربی بهبود انتقال حرارت ترموسیفون دوفازی بسته تحت میدان الکتریکی با نانوسیال آب/آلومینا )

نویسندگان: فاطمه محمّدپور , سعید زینالی هریس , سیدمصطفی نوعی باغبان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سیستم اصلی این پژوهش یک ترموسیفون دوفازی بسته می باشد. برای بهبود عملکرد حرارتی این دستگاه، دو عامل فعال و کنش پذیر اعمال میدان الکتریکی و تزریق نانو سیال آب/آلومینا به کار گرفته شده اند. بدین منظور نانوسیال آب/آلومینا با غلظتهای مختلف تهیه و در ترموسیفون تزریق گردید و میدان الکتریکی با ولتاژهای مختلف به سیستم اعمال شد و تغییرات بازده حرارتی و مقاومت حرارتی با تغییر پارامترهای متفاوت تعیین گردید. همچنین عدد ناسلت تعریفی ترموسیفون در حالتهای مختلف محاسبه گردید. نتایج تجربی بیانگر آن است که بازده حرارتی و عدد ناسلت ترموسیفون با اعمال میدان الکتریکی و افزایش غلظت نانوسیال افزایش پیدا کرده ولی مقاومت حرارتی کاهش می یابد. البته میزان تغییرات در اثر تزریق نانوسیال بیشتر از تاثیر میدان الکتریکی می باشد بطوریکه حداکثر افزایش نسبت عدد ناسلت و بازده حرارتی در حضور میدان الکتریکی در بالاترین غلظت نانوسیال به ترتیب 36 درصد و 38 درصد می باشد

کلمات کلیدی

, بهبود انتقال حرارت , ترموسیفون دوفازی بسته , میدان الکتریکی, نانوسیال آب/ آلومینا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1034397,
author = {محمّدپور, فاطمه and زینالی هریس, سعید and نوعی باغبان, سیدمصطفی},
title = {مطالعه تجربی بهبود انتقال حرارت ترموسیفون دوفازی بسته تحت میدان الکتریکی با نانوسیال آب/آلومینا},
journal = {شریف},
year = {2014},
volume = {30},
number = {2},
month = {December},
issn = {1028-7167},
pages = {97--105},
numpages = {8},
keywords = {بهبود انتقال حرارت ، ترموسیفون دوفازی بسته ، میدان الکتریکی، نانوسیال آب/ آلومینا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه تجربی بهبود انتقال حرارت ترموسیفون دوفازی بسته تحت میدان الکتریکی با نانوسیال آب/آلومینا
%A محمّدپور, فاطمه
%A زینالی هریس, سعید
%A نوعی باغبان, سیدمصطفی
%J شریف
%@ 1028-7167
%D 2014

[Download]