همایش دام و طیور شمال کشور , 2013-05-02

عنوان : ( اثر آب آشامیدنی مغناطیسی شده بر شاخص های تولیدی جوجه های گوشتی )

نویسندگان: علی گیلانی , حسن کرمانشاهی , ابوالقاسم گلیان , مصطفی قلی زاده , احمدعلی محمدپور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این آزمایش از تعداد 150 قطعه جوجه نر یک روزه سویه راس 308 استفاده گردید که در 3 تیمار آب آشامیدنی با 5 تکرار و 10 قطعه جوجه در هر تکرار استفاده شدند. دو نوع آب آشامیدنی مغناطیسی (آب یک دقیقه و سه ساعت مغناطیسی شده) به عنوان 2 تیمار آزمایشی به همراه تیمار شاهد یعنی آب معمولی مرغداری (مغناطیسی نشده) از روز اول تا 42 روزگی مورد ارزیابی قرار گرفتند. مصرف آب مغناطیسی به ویژه نوع فرآیند شده به مدت سه ساعت، به طور معنیداری نسبت به آب معمولی در همه دورهها و در کل دوره بیشتر بود. متعاقباً مصرف خوراک نیز افزایش یافت اما فقط در و این اختلاف در دورههای رشد، پایانی و نیز کل دوره (P< 0/ دوره آغازین مصرف خوراک تیمار سوم نسبت به شاهد از نظر آماری بیشتر بود ( 05 ولی این (P< 0/ مشاهده نگردید. اثر آب مغناطیسی شده بر وزنگیری جوجهها نیز در دوره آغازین به طور معنیداری از آب معمولی بیشتر بود ( 05 اختلاف در پایان دوره مشاهده نشد. درصد تلفات و ضریب تبدیل غذایی تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفتند. به نظر میرسد که جوجههای جوانتر نسبت به تغییر کیفیت آب حساستر میباشند و با افزایش سن بتدریج به نوع آب مصرفی عادت میکنند.

کلمات کلیدی

, آب مغناطیسی, عملکرد, جوجه گوشتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1034402,
author = {گیلانی, علی and کرمانشاهی, حسن and گلیان, ابوالقاسم and قلی زاده, مصطفی and محمدپور, احمدعلی},
title = {اثر آب آشامیدنی مغناطیسی شده بر شاخص های تولیدی جوجه های گوشتی},
booktitle = {همایش دام و طیور شمال کشور},
year = {2013},
location = {ساری, ايران},
keywords = {آب مغناطیسی، عملکرد، جوجه گوشتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر آب آشامیدنی مغناطیسی شده بر شاخص های تولیدی جوجه های گوشتی
%A گیلانی, علی
%A کرمانشاهی, حسن
%A گلیان, ابوالقاسم
%A قلی زاده, مصطفی
%A محمدپور, احمدعلی
%J همایش دام و طیور شمال کشور
%D 2013

[Download]