پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (4), شماره (4), سال (2013-3) , صفحات (310-315)

عنوان : ( اثر عصاره صمغ آنغوزه (Ferula assafoetida) بر پارامترهای خون و هیستوپاتولوژی بیضه در رت های نر ویستار )

نویسندگان: علیرضا ایوبی , جواد آرشامی , رضا ولی زاده , زهرا موسوی , امیر موسائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اهی چندساله از خانواده چتریان است و در بسیاری از مناطق گرمسیری ایران میروید.صمغ ،(Ferula assa-foetida) آنغوزه آنغوزه حاوی ترکیباتی نظیر سزکویی ترپنها و کومارینها است که در طب سنتی برای درمان اختلالات عصبی، صرع، آسم و بیماری -های گوارشی استفاده می شده است. در این مطالعه، به منظور بررسی تاثیر عصاره صمغ آنغوزه بر متابولیتهای خون و هیستوپاتولوژی بیضه، از تعداد 32 سر موش صحرایی بالغ نر در 4 تیمار 8 تایی به مدت 14 روز در یک طرح کاملا تصادفی استفاده شد. تیمارها شامل150 و 300 میلی گرم عصاره آنغوزه بر کیلوگرم وزن بدن موشها بود که روزانه به روش تزریق درون صفاقی انجام ، مقادیر صفر، 75 شد. نمونه گیری بافت بیضه و خونگیری از قلب تمام موشها در روز 15 انجام شد. نتایج نشان داد که تزریق 300 میلی گرم عصاره آنغوزه سبب افزایش و مقادیر 75 و 150 میلی گرم از آن باعث کاهش معنیدار سطوح تری گلیسرید، آنزیمهای آلانین آمینو ترانسفراز موشها نسبت به گروه کنترل شد. تعداد سلولهای لایدیگ و میزان تستوسترون خون با (AST) و آسپارتات آمینو ترانسفراز (ALT) افزایش غلظت عصاره به طور معنیداری کاهش یافت. بر اساس نتایج بافتشناسی، سطح 300 میلی گرم عصاره احتمالا دارای اثرات سمی بر سیستم تولید مثلی نر است، هر چند سطوح 75 و 150 میلی گرم بر عملکرد اثرات سودمند نشان داد. در عین حال تحقیقات بیشتر با تعداد حیوان زیادتر در دوره ای طولانیتر پیشنهاد میگردد.

کلمات کلیدی

, عصاره آنغوزه, تستوسترون, پارامترهای خون, هیستوپاتولوژی بیضه, موش صحرایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1034403,
author = {ایوبی, علیرضا and آرشامی, جواد and ولی زاده, رضا and موسوی, زهرا and موسائی, امیر},
title = {اثر عصاره صمغ آنغوزه (Ferula assafoetida) بر پارامترهای خون و هیستوپاتولوژی بیضه در رت های نر ویستار},
journal = {پژوهشهای علوم دامی ایران},
year = {2013},
volume = {4},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-3106},
pages = {310--315},
numpages = {5},
keywords = {عصاره آنغوزه، تستوسترون، پارامترهای خون، هیستوپاتولوژی بیضه، موش صحرایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر عصاره صمغ آنغوزه (Ferula assafoetida) بر پارامترهای خون و هیستوپاتولوژی بیضه در رت های نر ویستار
%A ایوبی, علیرضا
%A آرشامی, جواد
%A ولی زاده, رضا
%A موسوی, زهرا
%A موسائی, امیر
%J پژوهشهای علوم دامی ایران
%@ 2008-3106
%D 2013

[Download]