پژوهش آب ایران, دوره (5), شماره (9), سال (2012-3) , صفحات (113-120)

عنوان : ( مقیاس بندی منحنی مشخصه رطوبتی خاک های غیرمتشابه )

نویسندگان: بیژن قهرمان , سیدمرتضی صادقی , محمدرضا گهردوست منفرد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای تخمین میزان تغییر مکانی توابع هیدرولیکی خاک، روشهای مقیاسبندی توسعه یافتهاند. از این میان، روشهای دارای پایه فیزیکی بهدلیل امکان تخمین فاکتورهای مقیاس از روی ویژگیهای فیزیکی خاک، مطلوبتر بودهاند. در این راستا، کوزوگی و هاپمنز با این فرض که توزیع اندازهی منافذ خاک از توزیع لوگ- نرمال پیروی میکند، روشی را ارائه کردند که برای مقیاسبندی منحنی رطوبتی از پایهای فیزیکی برخوردار بود. اما کاربرد این روش نیز همانند روشهای پیشین به خاکهای متشابه محدود میشود. برای رفع این محدودیت، در این مقاله روشی پیشنهاد میشود که برای خاکهای غیرمتشابه پایهی فیزیکی دارد. با استفاده از این روش، دادههای مربوط به گسترهی وسیعی از خاکها را می توان بدون نیاز به شرط تشابه خاک- ها میتوانند با هم مقیاس و با یک منحنی نمایی یکتا نمایش داد. این روش با ٤٨٧ سری از دادههای منحنی رطوبتی برگرفته شامل تمامی کلاسهای بافتی خاک، از شن تا رس، صحتسنجی شد. نتایج نشان داد که روش UNSODA از پایگاه پیشنهادی در مقیاسبندی منحنیهای رطوبتی عملکرد بهتری نسبت به روش کوزوگی و هاپمنز دارد. به نحویکه پارامتر ٠ به دست / ٠ و ١٠٥ / تعریفشده برای خطای مقیاسبندی برای روشهای پیشنهادی و کوزوگی و هاپمنز به ترتیب برابر با ٠٧٤ آمد. به علاوه نشان داده شد که بر خلاف روشهای پیشین، خطای مقیاسبندی در روش پیشنهادی به بافت خاک بستگی ندارد و تمامی خاکها برای مقیاسبندی از احتمال برابر برخوردارند.

کلمات کلیدی

, محیطهای متشابه, کوزوگی و هاپمنز, خاکهای غیرمتشابه, منحنی مرجع نمایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1034413,
author = {قهرمان, بیژن and صادقی, سیدمرتضی and محمدرضا گهردوست منفرد},
title = {مقیاس بندی منحنی مشخصه رطوبتی خاک های غیرمتشابه},
journal = {پژوهش آب ایران},
year = {2012},
volume = {5},
number = {9},
month = {March},
issn = {2008-1235},
pages = {113--120},
numpages = {7},
keywords = {محیطهای متشابه، کوزوگی و هاپمنز، خاکهای غیرمتشابه، منحنی مرجع نمایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقیاس بندی منحنی مشخصه رطوبتی خاک های غیرمتشابه
%A قهرمان, بیژن
%A صادقی, سیدمرتضی
%A محمدرضا گهردوست منفرد
%J پژوهش آب ایران
%@ 2008-1235
%D 2012

[Download]