مهندسی آبیاری و آب ایران, دوره (3), شماره (9), سال (2012-12) , صفحات (38-48)

عنوان : ( برآورد تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از تصاویر سنجنده استر و مدل متریک )

نویسندگان: جواد امیدوارپس حصار , کامران داوری , صالح ارشد , محمد موسوی بایگی , مرتضی اکبری , علیرضا فریدحسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق کارایی یک روش نسبتاً جدید به نام متریک در برآورد تبخیر و تعرق واقعی بر روی سه محدوده کشاورزی واقع در مجاورت ایستگاه های سینوپتیک مشهد، گلمکان و قوچان مورد بررسی قرار گرفته است. برای انجام این کار از تصاویر سنحنده آستر استفاده شد. به دست اوردن تبخیر و تعرق در وضوح بالا با کالیبرسون داخلی یک مدل پردازش تصویر ماهواره ای برای محاسبه تبخیر و تعرق واقعی به صورت با قیمانده معادله بیلان انرژی سطحی است. اساس مدل متریک برفرآیند بیلان انرژی سبال که اولین با توسط باستیانسن ارائه شده، استوار می باشد . روش متریک با استفاده از تبخیر و تعرق مرجع کالیبره می شود تا خطای محاسباتی معمول در روش بیلان انرژی مبتنی بر سنجش ازدور را کاهش دهد. با توجه به نتایج بدست آمده حداکثر میزان تبخیر و تعرق واقعی برای سه محدوده کشاورزی گلمکان، مشهد و قوچان به ترتیب برابر با 9.13، 7.29 و 2.37 میلی متر در روز بدست امد.همچنین نتایج نشان داد که مدل توازن انرژی متریک از مدل های مناسب جهت برآورد تبخیر و تعرق در مقیاس محلی می باشد.

کلمات کلیدی

, بیلان انرژی, تبخیر و تعرق واقعی, سنجش از دور, مدل متریک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1034422,
author = {امیدوارپس حصار, جواد and داوری, کامران and صالح ارشد and موسوی بایگی, محمد and اکبری, مرتضی and فریدحسینی, علیرضا},
title = {برآورد تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از تصاویر سنجنده استر و مدل متریک},
journal = {مهندسی آبیاری و آب ایران},
year = {2012},
volume = {3},
number = {9},
month = {December},
issn = {2251-7359},
pages = {38--48},
numpages = {10},
keywords = {بیلان انرژی، تبخیر و تعرق واقعی، سنجش از دور، مدل متریک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برآورد تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از تصاویر سنجنده استر و مدل متریک
%A امیدوارپس حصار, جواد
%A داوری, کامران
%A صالح ارشد
%A موسوی بایگی, محمد
%A اکبری, مرتضی
%A فریدحسینی, علیرضا
%J مهندسی آبیاری و آب ایران
%@ 2251-7359
%D 2012

[Download]