پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت, دوره (98), شماره (98), سال (2013-5) , صفحات (64-75)

عنوان : ( تعیین اثرات تفاله گوجه فرنگی و منابع روغن گیاهی و حیوانی بر غلظت لیپیدهای خون، فعالیت آنزیمی، و سیستم ضداکسیدانی جوجه‌های گوشتی تحت تنش گرمایی )

نویسندگان: سیدجواد حسینی واشان , ابوالقاسم گلیان , اکبر یعقوبفر , احمدرضا راجی , محمدرضا نصیری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این آزمایش، تأثیر استفاده از تفاله گوجه فرنگی و روغن‌های کانولا، سویا و پیه حیوانی بر غلظت لیپیدهای خون، فعالیت آنزیم های خون و سیستم ضداکسیدانی جوجه‌های گوشتی تحت تنش گرمایی را بررسی نمود. به این منظور تعداد 792 قطعه جوجه گوشتی یک روزه سویه آرین، در 9 تیمار، 4 تکرار (36 واحد آزمایشی) و 22 قطعه جوجه در هر تکرار توزیع شد. این آزمایش بصورت فاکتوریل (3×3) در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه نوع روغن (روغن سویا، کانولا و پیه حیوانی) و سه سطح تفاله گوجه فرنگی (0، 3 و 5 %) اجرا شد. در دوره تنش گرمایی (42-29 روزگی) روزانه به مدت 5 ساعت دمای 33 درجه سانتی گراد اعمال شد و رطوبت نسبی سالن همواره حدود 50% بود. روغن‌های کانولا و سویا پیش از تنش گرمایی غلظت تری گلیسرید (TG) و کلسترول سرم جوجه‌ها را در مقایسه با پیه کاهش دادند و روغن کانولا میزان لیپوپروتئین با دانسیته بالا (HDL) را در جوجه‌های تحت تنش گرمایی افزایش داد. در جوجه‌های تغذیه شده با تفاله گوجه قبل و بعد از تنش گرمایی، میزان TG، کلسترول و لیپوپروتئین با دانسیته پایین (LDL) کاهش و HDL در جوجه‌های تحت تنش افزایش یافت. نوع روغن بر میزان فعالیت آنزیم های آسپارتات آمینوترانسفراز (AST)، آلانین آمینوترانسفراز (ALT)، آلکالین فسفاتاز (ALP)، لاکتات دهیدروژناز (LDH)، کراتین کیناز (CK) و لیپاز قبل و بعد از تنش تأثیر نداشت فقط روغن کانولا فعالیت LDH را قبل از تنش و ALP و AST را در جوجه‌های تحت تنش گرمایی کاهش داد. تفاله گوجه نیز میزان فعالیت آنزیم های ALP، ALT، AST و CK را کاهش داد. گروه تغذیه شده با پیه دارای بالاترین و پایین ترین میزان فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز(GPx) به ترتیب قبل و بعد از تنش گرمایی بود و کمترین میزان شاخص تیوباربیتوریک اسید (TBARS) در پیه مشاهده شد. میزان فعالیت GPx و سوپراکسیددسموتاز (SOD) در جوجه‌های تغذیه شده با تفاله گوجه بالاتر و TBARS پایین تر بود. نوع روغن و سطح تفاله بر فراسنجه های خون بجز نسبت هتروفیل به لنفوسیت (H:L) که در تفاله کاهش یافت بر سایر فراسنجه ها تأثیری نداشت. به طور کلی افزودن روغن کانولا و تفاله-گوجه باعث کاهش چربی های خون و فعالیت آنزیم های دهیدروژنازی و بهبود سیستم ضداکسیدانی جوجه های تحت تنش گرمایی گردید.

کلمات کلیدی

, روغن, تفاله گوجه فرنگی, متابولیت های خونی, فراسنجه های ضداکسیدانی, تنش گرمایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1034433,
author = {حسینی واشان, سیدجواد and گلیان, ابوالقاسم and اکبر یعقوبفر and راجی, احمدرضا and نصیری, محمدرضا},
title = {تعیین اثرات تفاله گوجه فرنگی و منابع روغن گیاهی و حیوانی بر غلظت لیپیدهای خون، فعالیت آنزیمی، و سیستم ضداکسیدانی جوجه‌های گوشتی تحت تنش گرمایی},
journal = {پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت},
year = {2013},
volume = {98},
number = {98},
month = {May},
issn = {2423-5423},
pages = {64--75},
numpages = {11},
keywords = {روغن، تفاله گوجه فرنگی، متابولیت های خونی، فراسنجه های ضداکسیدانی، تنش گرمایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین اثرات تفاله گوجه فرنگی و منابع روغن گیاهی و حیوانی بر غلظت لیپیدهای خون، فعالیت آنزیمی، و سیستم ضداکسیدانی جوجه‌های گوشتی تحت تنش گرمایی
%A حسینی واشان, سیدجواد
%A گلیان, ابوالقاسم
%A اکبر یعقوبفر
%A راجی, احمدرضا
%A نصیری, محمدرضا
%J پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت
%@ 2423-5423
%D 2013

[Download]