علوم باغبانی, دوره (27), شماره (1), سال (2013-6) , صفحات (52-58)

عنوان : ( بررسی نیاز سرمائی چهار رقم تجاری انگور )

نویسندگان: حسین عراقی , علی تهرانی فر , بهرام عابدی , غلامحسین داوری نژاد , محمود شور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

عدم تامین نیاز سرمایی مشکل عمده‌ای در تولید محصولات مناطق معتدله کشت شده در مناطقی با شرایط آب و هوائی گرم است. بنابراین تعیین نیاز سرمائی ارقام مختلف انگور امری ضروری به نظر می‌رسد. بنابراین هدف از این پژوهش تعیین میزان نیاز سرمائی ارقام انگور شامل: ’کلاهداری‘، ’کشمشی قرمز‘، ’یاقوتی‘ و ’کشمشی سفید‘ بود، که به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با ۱۲ تیمار دمایی سرمادهی (شاهد بدون سرمادهی، 50، 10۰، 2۰۰، 300، 400، 500، 6۰۰،700،800، 900 و 1000 ساعت) با 3 تکرار انجام گرفت. نتایج آزمایش نشان داد که اثر تیمار‌های سرمادهی و رقم بر صفات مورد مطالعه شامل درصد شکفتن جوانه‌ها، تعداد روز تا اولین جوانه شکفته شده، تعداد روز تا آخرین جوانه شکفته شده، فاصله زمانی شکوفایی کامل جوانه‌ها و نسبت وزن‌تر به خشک دارای اختلاف معنی‌داری است. با افزایش مدت سرمادهی از 200 تا 1000 ساعت در رقم ’یاقوتی‘، و از 300 تا 1000 ساعت در سه رقم دیگر اختلاف معنی‌داری در درصد شکفتن جوانه‌ها بدست نیامد. به هر حال حداقل زمان سرمادهی برای رسیدن به درصد قابل قبول شکفتن جوانه‌ها در رقم ’یاقوتی‘ 100ساعت و در سه رقم دیگر 200 ساعت بدست آمد. به طور کلی با افزایش مدت سرمادهی از0 تا 1000 ساعت تعداد روز برای شکفتن کامل جوانه‌ها در ارقام ’کلاهداری‘، ’کشمشی قرمز‘، ’یاقوتی‘ و ’کشمشی سفید‘ سفید به ترتیب 19، 19، 22 و 15 روز کاهش یافت. همچنین بیشترین نسبت وزن‌تر به خشک قسمت رویشی قلمه‌ها در دامنه دمائی 200 تا 1000 ساعت سرمادهی بدست آمد.

کلمات کلیدی

, ارقام انگور, آب و هوا, شکفتن جوانه, نیاز سرمایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1034441,
author = {عراقی, حسین and تهرانی فر, علی and عابدی, بهرام and داوری نژاد, غلامحسین and شور, محمود},
title = {بررسی نیاز سرمائی چهار رقم تجاری انگور},
journal = {علوم باغبانی},
year = {2013},
volume = {27},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-4730},
pages = {52--58},
numpages = {6},
keywords = {ارقام انگور،آب و هوا، شکفتن جوانه، نیاز سرمایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی نیاز سرمائی چهار رقم تجاری انگور
%A عراقی, حسین
%A تهرانی فر, علی
%A عابدی, بهرام
%A داوری نژاد, غلامحسین
%A شور, محمود
%J علوم باغبانی
%@ 2008-4730
%D 2013

[Download]