همایش ملی دام و طیور شمال کشور , 2013-05-02

عنوان : ( تأثیر استفاده از پری بیوتیک بیوماس بر خصوصیات پوسته تخم مرغ مرغهای مادر گوشتی )

نویسندگان: حسنا حاجاتی , احمد حسن آبادی , منصور رضایی , مائده جهادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این آزمایش اثر مکمل سازی مانان الیگوساکارید بیوماس در جیره ی مرغهای مادر گوشتی سویه کاب 500 بر خصوصیات پوسته تخم مرغ مورد بررسی قرار گرفت. 9600 قطعه مرغ مادر گوشتی (سویه کاب 500 ) در سن 32 هفتگی به دو تیمار و شش تکرار اختصاص یافتند. تیمارهای آزمایشی شامل سطوح مختلف پریبیوتیک بیوماس (صفر، 1 گرم/کیلوگرم ماده خشک جیره) بود. آزمایش تا هفته 45 تولید به طول انجامید. جیره های آزمایشی بر پایه ذرت، کنجاله سویا، جو و کنجاله ی کانولا بود. نتایج نشان داد که پریبیوتیک بیوماس باعث افزایش وزن مخصوص تخم مرغهای مادر گوشتی شد اما تأثیر معنی داری بر طول، عرض و ضخامت پوسته نداشت.

کلمات کلیدی

, مانان الیگوساکارید, مرغ مادر, خصوصیات پوسته تخم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1034448,
author = {حاجاتی, حسنا and حسن آبادی, احمد and منصور رضایی and مائده جهادی},
title = {تأثیر استفاده از پری بیوتیک بیوماس بر خصوصیات پوسته تخم مرغ مرغهای مادر گوشتی},
booktitle = {همایش ملی دام و طیور شمال کشور},
year = {2013},
location = {ساری, ايران},
keywords = {مانان الیگوساکارید، مرغ مادر، خصوصیات پوسته تخم مرغ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر استفاده از پری بیوتیک بیوماس بر خصوصیات پوسته تخم مرغ مرغهای مادر گوشتی
%A حاجاتی, حسنا
%A حسن آبادی, احمد
%A منصور رضایی
%A مائده جهادی
%J همایش ملی دام و طیور شمال کشور
%D 2013

[Download]