کنفرانس بین المللی مکانیک و فن آوریهای پیشرفته , 2012-10-10

عنوان : ( اثر چرخش دینامیکی بر توزیع دما در احتراق بدون شعله [FLOX] گاز طبیعی )

نویسندگان: جواد ابوالفضلی اصفهانی , سیدمحمود موسوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

،(FLOX) احتراق بدون شعله احتراقی است که تحت شرایط دما ی هوای ورودی بالا و اکسیژن کم، کار میکند. کمبود اکسیژن، سرعت کم واکنش را نتیجه میدهد. این احتراق در ابتدا به نام احتراق ب ا انتالپی اضافی بسیار بالا 1 شناخته میشد اما امروزه به نام های اکسیداسیون بدون شعله احتراق 2، احتراق با دما ی هوا ی ورودی پایین 4 و احتراق خفیف 5 شناخته میشود. NOx بسیار بالا 3، تزریق در این نوع احتراق فضایی را که سوخت در آن اکسید میشود بیشتر گازهای بیاثر بوده و کمتر از اکسیژن استفاده شده است. به طور کلی احتراقی را بدون شعله گویند که دارای دو شرط باشد، دمای ورودی واکنش دهنده از دمای خوداشتعالی 6 مخلوط بالاتر باشد و حداکثر افزایش مجاز دما در مدت احتراق کمتر از دمای خوداشتعالی باشد. در این مقاله به بررسی احتراق بدون شعله پ یشآمیخته برا ی گاز طبیعی و هوا با استفاده از دینامیک سیالات محاسبات ی 7 و مقایسه آن با نتایج آزمایشگاهی کلورادو 8 پرداخته شده است. معادلات حاکم بر جریان، معادلات بقای جرم، اندازه حرکت، آشفتگی، انتقال گونهها و انرژی به صورت پایدار میباشند. جهت محاسبهی عبارت - ،RNG K-ɛ های ناشی از آشفتگ ی مدل توربولنس ی دو معادله ای برای مدلسازی جریان احتراق و محاسبه ی انتقال گونه ها مدل به کار رفته است. DO و برای مدلسازی انرژی تشعشعی مدل EDC سپس اثر چرخش جری ان ورودی بر رو ی دما ی محفظه احتراق، آلایندههای تولیدی، و تابش مورد مطالعه قرار گرفته است. مطابقت مناسب نتایج تجربی و عددی باعث اعتبار بخشی به روش عددی به کار رفته شده و توانایی آن را جهت مدلسازی موارد مشابه تأ یی د میکند.

کلمات کلیدی

, احتراق بدون شعله , چرخش دینامیکی , دما , NOx آلاینده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1034450,
author = {ابوالفضلی اصفهانی, جواد and موسوی, سیدمحمود},
title = {اثر چرخش دینامیکی بر توزیع دما در احتراق بدون شعله [FLOX] گاز طبیعی},
booktitle = {کنفرانس بین المللی مکانیک و فن آوریهای پیشرفته},
year = {2012},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {احتراق بدون شعله - چرخش دینامیکی - دما - NOx آلاینده},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر چرخش دینامیکی بر توزیع دما در احتراق بدون شعله [FLOX] گاز طبیعی
%A ابوالفضلی اصفهانی, جواد
%A موسوی, سیدمحمود
%J کنفرانس بین المللی مکانیک و فن آوریهای پیشرفته
%D 2012

[Download]