همایش ملی دام و طیور شمال کشور , 2013-05-02

عنوان : ( تأثیر تغذیه داخل تخم مرغی نانو مولتی ویتامین بر قابلیت جوجه درآوری و عملکرد جوجه های گوشتی در دوره آغازین )

نویسندگان: حسنا حاجاتی , احمد حسن آبادی , منصور رضایی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی تأثیر تزریق داخل تخم مرغی نانومولتی ویتامین بر قابلیت جوجه درآوری و عملکرد جوجه های گوشتی در دوره آغازین انجام شد. تعداد 144 عدد تخم مرغ نطفه دار مادر گوشتی سویه کاب 500 در قالب طرح کاملاً تصادفی با 3 تیمار، 4 تکرار و 12 عدد تخم مرغ در هر تکرار مورد تزریق قرار گرفتند. تیمارها شامل: کنترل منفی (بدون تزریق)، کنترل مثبت (تزریق2/0 میلی لیتر محلول سرم نمکی) و گروه تیمار (تزریق 2/0 میلی لیتر محلول نانو مولتی ویتامین) بود. نتایج نشان داد که تزریق نانومولتی ویتامین به داخل اتاقک هوایی در روز 18 انکوباسیون سبب افزایش قابلیت جوجه درآوری تخم مرغ های نطفه دار گردید. همچنین نانو مولتی ویتامین سبب بهبود ضریب تبدیل غذایی جوجه های وشتی در دوره آغازین شد.

کلمات کلیدی

, تغذیه داخل تخم مرغی, نانومولتی ویتامین, جوجه درآوری, عملکرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1034457,
author = {حاجاتی, حسنا and حسن آبادی, احمد and منصور رضایی},
title = {تأثیر تغذیه داخل تخم مرغی نانو مولتی ویتامین بر قابلیت جوجه درآوری و عملکرد جوجه های گوشتی در دوره آغازین},
booktitle = {همایش ملی دام و طیور شمال کشور},
year = {2013},
location = {ساری, ايران},
keywords = {تغذیه داخل تخم مرغی، نانومولتی ویتامین، جوجه درآوری، عملکرد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر تغذیه داخل تخم مرغی نانو مولتی ویتامین بر قابلیت جوجه درآوری و عملکرد جوجه های گوشتی در دوره آغازین
%A حاجاتی, حسنا
%A حسن آبادی, احمد
%A منصور رضایی
%J همایش ملی دام و طیور شمال کشور
%D 2013

[Download]